PIT-37 z ulgą rodzinną na jedno dziecko

Pobierz formularz w formacie PDF

Jedną z najbardziej popularnych w Polsce ulg podatkowych, z których polscy rezydenci podatkowi korzystają w swoich deklaracjach podatkowych PITy, jest ulga na dziecko. Taka ulga rodzinna może być rozliczona przez podatnika już wówczas, kiedy przynajmniej jeden dzień w ciągu poprzedniego roku podatkowego sprawował opiekę nad dzieckiem. Taka ulga może być rozliczona między innymi w deklaracjach PIT-37. Jak tego dokonać, jeśli ma być ona zastosowana w związku z wychowywaniem jednego dziecka w rodzinie?

 

Dla kogo PIT-37?

Deklaracja roczna PIT-37 będzie sporządzana przez wszystkich podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym pozyskiwali dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej (18 i 32 procent), ale wyłącznie za pośrednictwem płatnika. Będzie to właściwy druk deklaracji rocznej dla tych osób, które nie były zatem zobowiązane do obliczania i odprowadzania do urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. PIT-37 wypełniają między innymi pracownicy zatrudnieni na podstawie umów o pracę czy umów cywilnoprawnych.

Deklaracja podatkowa PIT-37 powinna trafić do urzędu skarbowego właściwego względem miejsca zamieszkania podatnika w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego. Można ją zanieść osobiście do urzędu, wysłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub skorzystać z e-deklaracji podatkowej, jeśli podatnik zna wysokość swojego ubiegłorocznego przychodu wskazanego w poprzedniej deklaracji PIT lub ma możliwość skorzystania z bezpiecznego podpisu elektronicznego, z ważnym certyfikatem kwalifikowanym.

Kto skorzysta z ulgi na dziecko?

Ulga rodzinna, prorodzinna i ulga na dziecko to trzy nazwy tej samej ulgi, związanej z wychowywaniem i opieką nad dzieckiem. Rodzice, opiekunowie prawni i rodziny zastępcze mają możliwość rozliczenia takiej ulgi w swojej deklaracji PIT, jeśli rozliczają się z fiskusem na zasadach ogólnych, czyli według dwustopniowej skali podatkowej. Oznacza to, że ulga rodzinna może być zastosowana wyłącznie w PIT-36 lub PIT-37.

Do ulgi rodzinnej, czyli ulgi na dzieci będą mieli prawo w swoich rozliczenia PIT wszyscy ci rodzice, opiekunowie czy rodziny zastępcze, które przynajmniej jeden dzień w ciągu roku podatkowego w stosunku do dziecka lub dzieci sprawowały:

 • władzę rodzicielską,
 • funkcję opiekuna prawnego, jeśli dziecko z podatnikiem zamieszkiwało,
 • opiekę w formie rodziny zastępczej, na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Ulga prorodzinna będzie przysługiwała podatnikom, którzy wykonywali obowiązki rodzicielskie w stosunku do dziecka:

 • niepełnoletniego,
 • bez względu na jego wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywało zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
 • do ukończenia 25 roku życia, uczącego się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskało dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach ogólnych lub z tytułu papierów wartościowych, w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, a więc nieprzekraczającej kwoty 3.089 zł.

Limit dochodów w uldze na jedno dziecko

Rodzice, opiekunowie i rodziny zastępcze jako podatnicy PIT będą mogli odliczyć w swojej deklaracji PIT ulgę na jedno dziecko, jeśli spełnią dodatkowo kryterium dochodowe. W przypadku wspólnego rozliczenia PIT małżonków oraz deklaracji składanej przez podatnika dysponującego statusem samotnego rodzica, ulga na dziecko zostanie przyznana, jeśli łączne zarobki małżonków lub zarobki samotnego rodzica w poprzednim roku podatkowym były nie wyższe niż 112 000 zł. Jeśli ulgę na jedno dziecko w deklaracji PIT będzie chciał zastosować singiel, rozwodnik, czy wdowiec bądź osoba pozostająca w związku małżeńskim przez część roku, obowiązuje limit w wysokości 56 tys. zł zarobków. Limit ten znajduje zastosowanie, gdy podatnik:

 • wychowuje dziecko samodzielnie, po orzeczeniu separacji prawnej, nawet przy separacji trwającej cały rok,
 • pozostaje w związku małżeńskim jedynie przez część roku,
 • pozostaje w związku małżeńskim, ale drugi współmałżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

Trzeba podkreślić, że do wskazanego limitu zarobków powinno się wyliczać wszystkie dochody uzyskiwane w danym roku podatkowym, opodatkowane:

 • dwustopniową skalą podatkową,
 • podatkiem liniowym.

Wlicza się do nich również dochody ze zbycia akcji, udziałów w spółkach i pochodnych papierów wartościowych oraz praw z nich wynikających wykazywane w PIT-28.

Do wyliczenia limitu wykorzystywanego przy uldze na dziecko, odliczeniu od zsumowanych dochodów pozyskanych w danym roku podatkowym przez podatnika, podlegają:

 • kwota opłaconych składek na ZUS, zapłaconych w roku podatkowym na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób współpracujących,
 • kwota opłaconych składek na ZUS potrąconych w roku podatkowym przez płatnika ze środków podatnika.

Jak powinno się sporządzić korektę zestawienia PIT-37?

Podatnicy rozliczający się ze swoich przychodów lub dochodów z wykorzystaniem formularzy PIT mają prawo do ich korekty. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku umożliwia korektę zawsze, chyba że zostało już wszczęte postępowanie wyjaśniające lub kontrola. Wówczas przedmiotem korekty nie może być kwestia kontrolowana przez fiskusa. Podatnicy PIT mają aż 5 lat na skorygowanie deklaracji. Jak powinna wyglądać korekta deklaracji podatkowej PIT-37 w praktyce? Czy należy ją złożyć na takim samym druku podatkowym jak pierwotną deklarację, czyli PIT-37?

Jakie załączniki można składać razem z PIT-37?

Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej i w poprzednim roku podatkowym pozyskiwały przychody opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej 18 i 32 proc., za pośrednictwem płatnika, będą zobowiązane do tego, aby zestawienie podatkowe złożyć fiskusowi z wykorzystaniem druku PIT-37. Wraz z tym rozliczeniem rocznym można składać wiele załączników, które umożliwiają korzystanie z ulg i odliczeń podatkowych rocznych. Czy załącznik jest wówczas niezbędny? Jakie załączniki można i trzeba składać razem z deklaracją podatkową roczną PIT-37?

Do kiedy należy składać PIT-37?

Podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym pozyskiwali przychody wyłącznie za pośrednictwem płatnika, opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej, powinni rozliczyć się z fiskusem z wykorzystaniem deklaracji PIT-37. Do kiedy takie rozliczenie PIT podatnika musi trafić do właściwego względem jego miejsca zamieszkania urzędu skarbowego? Jakie obowiązują terminy składania zeznań podatkowych rocznych i czy są one zależne od wybranej przez podatnika formy rozliczenia - osobiście, pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej?

PIT-37 - rozliczenie roczne i korekta

Wszyscy podatnicy w Polsce, którzy w poprzednim roku podatkowym pozyskiwali dochody za pośrednictwem płatnika opodatkowane na zasadach ogólnych według dwustopniowej progresywnej skali podatkowej (18 i 32 procent - przyp. red.), wypełniają swoje podatkowe rozliczenie roczne na druku PIT-37. Jeśli popełnią błąd formalny, który rzutuje zwłaszcza na finalną wysokość zobowiązania podatkowego, powinni nie czekając na wezwanie ze strony fiskusa, dokonać korekty PIT. Korekta składana jest na takim samym druku podatkowym. Jak poprawnie wypełnić rozliczenie roczne PIT-37 oraz ewentualnie jego korektę?

PIT-37 - najczęściej składany PIT: tajemnice formularza

Jesteś pracownikiem etatowym lub zleceniobiorcą? A może pobierasz rentę lub emeryturę oraz podobne świadczenia z ZUS? W takich przypadkach będziesz rozliczał się z urzędem skarbowym z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych z wykorzystaniem deklaracji PIT-37. Ten formularz PIT zaliczany jest do najbardziej popularnych druków podatkowych w Polsce. Jak go wypełnić i jakie informacje należy w nim podać, aby został złożony skutecznie na ręce fiskusa?

Czy zeznanie podatkowe na druku PIT-37 jest trudne

Dla wielu z nas rozliczenie podatkowe PIT to przykry obowiązek, którego najchętniej sami nie dopełnialibyśmy. Nasze zeznania podatkowe wypełniają biura rachunkowe albo rozliczenia PIT dokonuje ktoś ze znajomych, kto ma o tym jakiekolwiek pojęcie. Dzięki rozliczeniom online można uniknąć proszenia kogoś o pomoc przy sporządzaniu rocznej deklaracji podatkowej, zwłaszcza jeśli jest ona dokonywana z wykorzystaniem formularza PIT-37. Druk PIT-37 należy do jednych z najbardziej popularnych druków na zeznanie roczne z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, a do tego jest łatwy w rozliczaniu się z fiskusem. Przedstawiamy kilka porad, jak rozliczyć się z zastosowaniem tego formularza podatkowego.