PIT-37 - rozliczenie roczne i korekta

Pobierz formularz w formacie PDF

Wszyscy podatnicy w Polsce, którzy w poprzednim roku podatkowym pozyskiwali dochody za pośrednictwem płatnika opodatkowane na zasadach ogólnych według dwustopniowej progresywnej skali podatkowej (18 i 32 procent - przyp. red.), wypełniają swoje podatkowe rozliczenie roczne na druku PIT-37. Jeśli popełnią błąd formalny, który rzutuje zwłaszcza na finalną wysokość zobowiązania podatkowego, powinni nie czekając na wezwanie ze strony fiskusa, dokonać korekty PIT. Korekta składana jest na takim samym druku podatkowym. Jak poprawnie wypełnić rozliczenie roczne PIT-37 oraz ewentualnie jego korektę?

 

Dla kogo zestawienie podatkowe PIT-37?

Przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazują, jakie osoby są uprawnione do rozliczenia rocznego na druku PIT-37. Będą to podatnicy, którzy:

  • wyłącznie za pośrednictwem płatnika uzyskali przychody ze źródeł położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegające opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, tj. w szczególności z tytułu: wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy (w tym spółdzielczego stosunku pracy) oraz pracy nakładczej, emerytur lub rent krajowych (w tym rent strukturalnych, rent socjalnych), świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych, należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, stypendiów, przychodów z działalności wykonywanej osobiście (m.in. z umów zlecenia, kontraktów menedżerskich, zasiadania w radach nadzorczych, pełnienia obowiązków społecznych, działalności sportowej), przychodów z praw autorskich i innych praw majątkowych, świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, należności za pracę przysługujących tymczasowo aresztowanym oraz skazanym, należności z umowy aktywizacyjnej,
  • nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej,
  • nie są obowiązani doliczać do uzyskanych dochodów małoletnich dzieci,
  • nie obniżają dochodów o straty z lat ubiegłych.

Rozliczenie za pośrednictwem PIT-37

Wiedząc już, że odpowiednim formularzem podatkowym na rozliczenie roczne z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych jest druk PIT-37, należy go poprawnie wypełnić. Najczęściej służą do tego informacje podatkowe PIT-11 wysłane przez płatników podatku dochodowego dla podatników.

Podstawą opodatkowania w PIT-37 jest dochód podatnika, czyli różnica pomiędzy przychodem a kosztem jego uzyskania.

Podatek dochodowy w ramach PIT-37 wylicza się na następujących zasadach:

  • 18 proc. minus kwota zmniejszająca podatek 556,02 zł dla dochodu do 85 528 zł
  • 14 839, 02 zł + 32 proc. nadwyżki ponad 85 528 zł dla dochodu powyżej pierwszego progu skali podatkowej

Dodatkowo może on zostać pomniejszony o ulgi podatkowe, do których podatnik ma prawo na mocy właściwych przepisów ustawy o PIT. PIT-37 można złożyć razem z małżonkiem na preferencyjnych zasadach lub jako rozliczenie osoby samotnie wychowującej dziecko bądź dzieci, co również pozwoli w ogólnym rozrachunku na obniżenie kwoty zobowiązania wobec fiskusa.

Korekta PIT-37

Jeśli podatnik zauważy, że popełnił w swoim złożonym już rozliczeniu rocznym PIT-37 jakikolwiek błąd albo zapomniał skorzystać z przysługującej mu ulgi, może złożyć korektę deklaracji podatkowej, posługując się tym samym formularzem, ale oznaczając go jako „korekta” rozliczenia rocznego.

Prawo do korekty przysługuje każdemu podatnikowi, który rozliczał się samodzielnie, nie zaś za pośrednictwem płatnika, przez 5 kolejnych lat podatkowych, poczynając od końca roku, w którym została złożona pierwotna deklaracja PIT. Obecnie nie trzeba już uzasadniać przyczyn korekty deklaracji podatkowej, zgodnie ze znowelizowaną w 2016 roku Ordynacją podatkową.

Korekta polega na tym, że wypełnia się deklarację PIT-37 i wpisuje w niej dane z informacji podatkowych. Trzeba też poprawić rzecz jasna wcześniej popełnione błędy albo dodać do deklaracji przysługujące podatnikowi ulgi podatkowe obniżające zobowiązanie wobec fiskusa.

Jeśli okaże się, że w wyniku korekty wyliczony podatek należny fiskusowi będzie wyższy niż ten w deklaracji głównej, trzeba niezwłocznie dopłacić brakującą kwotę na konto bankowe urzędu skarbowego. Gdy korekta składana jest w okresie rozliczeń podatkowych, czyli do 30 kwietnia danego roku podatkowego, nie powstanie zaległość podatkowa i nie zostaną naliczone podatnikowi odsetki za zwłokę.

PIT-37 z ulgą rodzinną na jedno dziecko

Jedną z najbardziej popularnych w Polsce ulg podatkowych, z których polscy rezydenci podatkowi korzystają w swoich deklaracjach podatkowych PITy, jest ulga na dziecko. Taka ulga rodzinna może być rozliczona przez podatnika już wówczas, kiedy przynajmniej jeden dzień w ciągu poprzedniego roku podatkowego sprawował opiekę nad dzieckiem. Taka ulga może być rozliczona między innymi w deklaracjach PIT-37. Jak tego dokonać, jeśli ma być ona zastosowana w związku z wychowywaniem jednego dziecka w rodzinie?

Jak powinno się sporządzić korektę zestawienia PIT-37?

Podatnicy rozliczający się ze swoich przychodów lub dochodów z wykorzystaniem formularzy PIT mają prawo do ich korekty. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku umożliwia korektę zawsze, chyba że zostało już wszczęte postępowanie wyjaśniające lub kontrola. Wówczas przedmiotem korekty nie może być kwestia kontrolowana przez fiskusa. Podatnicy PIT mają aż 5 lat na skorygowanie deklaracji. Jak powinna wyglądać korekta deklaracji podatkowej PIT-37 w praktyce? Czy należy ją złożyć na takim samym druku podatkowym jak pierwotną deklarację, czyli PIT-37?

Jakie załączniki można składać razem z PIT-37?

Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej i w poprzednim roku podatkowym pozyskiwały przychody opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej 18 i 32 proc., za pośrednictwem płatnika, będą zobowiązane do tego, aby zestawienie podatkowe złożyć fiskusowi z wykorzystaniem druku PIT-37. Wraz z tym rozliczeniem rocznym można składać wiele załączników, które umożliwiają korzystanie z ulg i odliczeń podatkowych rocznych. Czy załącznik jest wówczas niezbędny? Jakie załączniki można i trzeba składać razem z deklaracją podatkową roczną PIT-37?

PIT-37 - najczęściej składany PIT: tajemnice formularza

Jesteś pracownikiem etatowym lub zleceniobiorcą? A może pobierasz rentę lub emeryturę oraz podobne świadczenia z ZUS? W takich przypadkach będziesz rozliczał się z urzędem skarbowym z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych z wykorzystaniem deklaracji PIT-37. Ten formularz PIT zaliczany jest do najbardziej popularnych druków podatkowych w Polsce. Jak go wypełnić i jakie informacje należy w nim podać, aby został złożony skutecznie na ręce fiskusa?

Czy zeznanie podatkowe na druku PIT-37 jest trudne

Dla wielu z nas rozliczenie podatkowe PIT to przykry obowiązek, którego najchętniej sami nie dopełnialibyśmy. Nasze zeznania podatkowe wypełniają biura rachunkowe albo rozliczenia PIT dokonuje ktoś ze znajomych, kto ma o tym jakiekolwiek pojęcie. Dzięki rozliczeniom online można uniknąć proszenia kogoś o pomoc przy sporządzaniu rocznej deklaracji podatkowej, zwłaszcza jeśli jest ona dokonywana z wykorzystaniem formularza PIT-37. Druk PIT-37 należy do jednych z najbardziej popularnych druków na zeznanie roczne z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, a do tego jest łatwy w rozliczaniu się z fiskusem. Przedstawiamy kilka porad, jak rozliczyć się z zastosowaniem tego formularza podatkowego.

Czy samodzielne wypełnienie PIT-37 jest trudne?

PIT-37 to popularny formularz podatkowy, który wypełniasz, jeśli w poprzednim roku podatkowym pozyskiwałeś dochody opodatkowane na zasadach właściwych dla skali podatkowej, czyli opodatkowania ogólnego z dwiema progresywnymi stawkami - 18 i 32 proc., ale dochody wypłacane miałeś za pośrednictwem płatnika. Nie ma przy tym znaczenia, kto właściwie był płatnikiem. Jeśli nie obliczałeś i nie odprowadzałeś do urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, deklaracja PIT-37 będzie dla ciebie najprawdopodobniej odpowiednim wyborem. Pozostaje tylko kwestia jej wypełnienia. Nie jest to trudne, zwłaszcza przy skorzystaniu z aplikacji online lub programu komputerowego wyposażonych w kreatora rozliczania PIT. Jak samodzielnie wypełnić PIT-37?