PIT-37 - najczęściej składany PIT: tajemnice formularza

Pobierz formularz w formacie PDF

Jesteś pracownikiem etatowym lub zleceniobiorcą? A może pobierasz rentę lub emeryturę oraz podobne świadczenia z ZUS? W takich przypadkach będziesz rozliczał się z urzędem skarbowym z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych z wykorzystaniem deklaracji PIT-37. Ten formularz PIT zaliczany jest do najbardziej popularnych druków podatkowych w Polsce. Jak go wypełnić i jakie informacje należy w nim podać, aby został złożony skutecznie na ręce fiskusa?

 

Prosty formularz podatkowy

Abyś mógł poprawnie wypełnić deklarację PIT-37 powinieneś wiedzieć, jaką ma konstrukcję taki formularz PIT. Złożony jest z kilku sekcji, oznaczonych literami od A do L. Poprzedzone są one polami, w których musisz podać:

 • numer identyfikacji podatkowej - PESEL, ponieważ PIT-37 wypełniają podatnicy będący osobami fizycznymi, które nie są przedsiębiorcami i nie prowadzą działalności gospodarczej,
 • rok rozliczenia podatkowego - w przypadku rozliczeń składanych do 30 kwietnia 2017 roku będzie to rok 2016,
 • sposób opodatkowania - indywidualnie, wspólnie z małżonkiem lub w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Kolejne części formularza PIT-37 wypełniasz w następujący sposób:

 • Część A - podajesz tu adres urzędu skarbowego, do którego kierujesz zeznanie podatkowe PIT-37 oraz cel złożenia formularza. Może to być albo złożenie zeznania podatkowego albo korekta zeznania.
 • Część B - wpisujesz tutaj dane identyfikacyjne wraz z aktualnym twoim adresem.
 • Część C - powinna zawierać dochody bądź straty ze źródeł przychodów. Musisz podać kwotę przychodów, kosztów ich uzyskania, dochód lub stratę podatkową oraz zaliczkę na PIT pobraną przez płatnika.
 • część D - umieszczasz w niej odliczenia od dochodu, w tym składki na ubezpieczenia społeczne, dochód po odliczeniu tychże składek, odliczenia od dochodu ulgę odsetkową, odliczenia od dochodu wydatków mieszkaniowych czy dochód po odliczeniach.
 • część E - wpisać powinieneś tu obliczenie podatku, podstawą opodatkowania będzie dla ciebie w PIT-37 twój dochód z poprzedniego roku podatkowego, czyli przychód po pomniejszeniu go o koszty uzyskania.
 • część F - wpisujesz tu odliczenia od podatku, w tym składki na ubezpieczenie zdrowotne, odliczenia wskazane w części C, podatek po odliczeniach, odliczenia od podatku wydatków mieszkaniowych.
 • część G - to miejsce na obliczenie zobowiązania podatkowego, w tym podatku należnego fiskusowi, sumy zaliczek pobranych przez płatników oraz różnicę pomiędzy podatkiem należnym a sumą zaliczek, jakie pobrał płatnik.
 • część H - zawierać powinna informacje o dochodach wykazywanych na podstawie art. 45 ust. 3c ustawy.
 • część I - to wniosek o przekazanie 1 proc. podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego.
 • część J - to informacje uzupełniające, które dotyczą szczegółowego celu przekazania 1 proc. podatku dla OPP.
 • część K - miejsce na wskazane informacji o załącznikach dołączonych do głównego rozliczenia podatkowego.
 • część L - oświadczenie i podpis podatnika, wraz z podpisem współmałżonka, o ile tak składasz PIT-37. Może się tu podpisać także twój pełnomocnik, jeśli rozliczasz się za jego pośrednictwem.

Kto rozlicza się w PIT-37?

Deklaracja PIT-37 służy do rozliczania dochodów opodatkowanych według dwóch stawek skali podatkowe - 18 i 32 proc., kiedy podatnik pozyskiwał w poprzednim roku podatkowym dochody wyłącznie za pośrednictwem płatnika. Mogą one pochodzić m.in. z pracy zawodowej, ze stosunku służbowego, z renty, emerytury, stypendium, świadczeń przedemerytalnych i innych.

Podatek w PIT-37 wyliczysz według zasady:

 • 18 proc. minus kwota zmniejszająca podatek,
 • 15 395,04 zł + 32 proc. nadwyżki ponad 85 528 zł dla dochodu powyżej pierwszego progu skali podatkowej.

Kwota zmniejszająca podatek może wynosić maksymalnie 1188 zł, jeśli dochód podatnika będzie nie większy niż 6600 zł. Wówczas nie płaci się podatku dochodowego.

PIT-37 - rozliczenie roczne i korekta

Wszyscy podatnicy w Polsce, którzy w poprzednim roku podatkowym pozyskiwali dochody za pośrednictwem płatnika opodatkowane na zasadach ogólnych według dwustopniowej progresywnej skali podatkowej (18 i 32 procent - przyp. red.), wypełniają swoje podatkowe rozliczenie roczne na druku PIT-37. Jeśli popełnią błąd formalny, który rzutuje zwłaszcza na finalną wysokość zobowiązania podatkowego, powinni nie czekając na wezwanie ze strony fiskusa, dokonać korekty PIT. Korekta składana jest na takim samym druku podatkowym. Jak poprawnie wypełnić rozliczenie roczne PIT-37 oraz ewentualnie jego korektę?

PIT-37 z ulgą rodzinną na jedno dziecko

Jedną z najbardziej popularnych w Polsce ulg podatkowych, z których polscy rezydenci podatkowi korzystają w swoich deklaracjach podatkowych PITy, jest ulga na dziecko. Taka ulga rodzinna może być rozliczona przez podatnika już wówczas, kiedy przynajmniej jeden dzień w ciągu poprzedniego roku podatkowego sprawował opiekę nad dzieckiem. Taka ulga może być rozliczona między innymi w deklaracjach PIT-37. Jak tego dokonać, jeśli ma być ona zastosowana w związku z wychowywaniem jednego dziecka w rodzinie?

Jak powinno się sporządzić korektę zestawienia PIT-37?

Podatnicy rozliczający się ze swoich przychodów lub dochodów z wykorzystaniem formularzy PIT mają prawo do ich korekty. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku umożliwia korektę zawsze, chyba że zostało już wszczęte postępowanie wyjaśniające lub kontrola. Wówczas przedmiotem korekty nie może być kwestia kontrolowana przez fiskusa. Podatnicy PIT mają aż 5 lat na skorygowanie deklaracji. Jak powinna wyglądać korekta deklaracji podatkowej PIT-37 w praktyce? Czy należy ją złożyć na takim samym druku podatkowym jak pierwotną deklarację, czyli PIT-37?

Czy zeznanie podatkowe na druku PIT-37 jest trudne

Dla wielu z nas rozliczenie podatkowe PIT to przykry obowiązek, którego najchętniej sami nie dopełnialibyśmy. Nasze zeznania podatkowe wypełniają biura rachunkowe albo rozliczenia PIT dokonuje ktoś ze znajomych, kto ma o tym jakiekolwiek pojęcie. Dzięki rozliczeniom online można uniknąć proszenia kogoś o pomoc przy sporządzaniu rocznej deklaracji podatkowej, zwłaszcza jeśli jest ona dokonywana z wykorzystaniem formularza PIT-37. Druk PIT-37 należy do jednych z najbardziej popularnych druków na zeznanie roczne z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, a do tego jest łatwy w rozliczaniu się z fiskusem. Przedstawiamy kilka porad, jak rozliczyć się z zastosowaniem tego formularza podatkowego.

Czy samodzielne wypełnienie PIT-37 jest trudne?

PIT-37 to popularny formularz podatkowy, który wypełniasz, jeśli w poprzednim roku podatkowym pozyskiwałeś dochody opodatkowane na zasadach właściwych dla skali podatkowej, czyli opodatkowania ogólnego z dwiema progresywnymi stawkami - 18 i 32 proc., ale dochody wypłacane miałeś za pośrednictwem płatnika. Nie ma przy tym znaczenia, kto właściwie był płatnikiem. Jeśli nie obliczałeś i nie odprowadzałeś do urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, deklaracja PIT-37 będzie dla ciebie najprawdopodobniej odpowiednim wyborem. Pozostaje tylko kwestia jej wypełnienia. Nie jest to trudne, zwłaszcza przy skorzystaniu z aplikacji online lub programu komputerowego wyposażonych w kreatora rozliczania PIT. Jak samodzielnie wypełnić PIT-37?

Czym dokładnie różni się PIT-37 od PIT-36?

Podatnik rozliczający się z fiskusem na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej 18 i 32 procent, powinien składać zestawienie PIT na druku PIT-36 lub z wykorzystaniem PIT-37. Jakie różnice występują pomiędzy tymi formularzami i dla kogo przeznaczone jest rozliczenie roczne PIT-37, a kto wypełnia PIT-36?