PIT-37 jako e-deklaracja w programie PIT online

Pobierz formularz w formacie PDF

PIT online to program komputerowy dostępny dla każdego internauty. Wystarczy, że masz komputer z dostępem do sieci internetowej, aby móc wypełnić i wysłać do fiskusa swoje rozliczenie roczne. E-deklaracja podatkowa nie wymaga podpisu elektronicznego, ponieważ weryfikacja tożsamości podatnika dokonywana jest na podstawie kwoty przychodu z poprzedniego roku podatkowego. Sprawdź z nami, jak wypełnić deklarację PIT-37 w trybie online i natychmiast wysłać ją pocztą elektroniczną do urzędu skarbowego, wywiązując się jednocześnie ze zobowiązania wobec fiskusa.

 

Jak zacząć?

Pierwszym krokiem, jaki musisz wykonać przy rozliczaniu się online, jest znalezienie strony, na której będziesz mógł stworzyć konto użytkownika i rozpocząć wypełnianie PIT online. Najlepiej korzystać ze sprawdzonych witryn, które są rekomendowane przez polskie Ministerstwo Finansów. Możesz też ewentualnie ściągnąć program na dysk komputera, zainstalować go, a następnie uruchomić i korzystać z niego na podobnych zasadach, jak z aplikacji online, ale będziesz musiał rozliczać się tylko na tym jednym urządzeniu.

Czy na pewno PIT-37?

Wydaje ci się, że twoje rozliczenie roczne powinno być wypełnione na druku PIT-37? Sprawdź z programem online do e-deklaracji podatkowych czy tak jest w istocie. PIT-37 generalnie przeznaczony jest dla tych polskich rezydentów podatkowych, którzy w poprzednim roku pozyskiwali dochody wyłącznie za pośrednictwem płatnika, opodatkowane dwustopniową, progresywną skalą podatkową. Mogą one pochodzić z takich źródeł jak:

 • wynagrodzenia za pracę zawodową - pracę na etacie, wykonywaną w stosunku służbowym itp.,
 • emerytury i renty,
 • stypendia,
 • wynagrodzenia z tytułu działalności wykonywanej osobiście,
 • wynagrodzenia z tytułu umowy aktywizacyjnej,
 • zasiłki i świadczenia przedemerytalne wypłacane przez ZUS
 • zasiłki pieniężne wypłacane również przez ZUS,
 • świadczenia z Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • należności, jakie podatnik pozyskiwał w związku z członkostwem w rolniczej spółdzielni produkcyjnej,
 • świadczenia w związku z realizacją praw autorskich,
 • wynagrodzenia za pracę osób tymczasowo aresztowanych lub skazanych.

Nie musisz jednak znaleźć takiej listy, ani w ogóle nawet dowiadywać się, którzy podatnicy są uprawnieni do rozliczania na druku PIT-37. W programie PIT online wskazujesz, z jakich źródeł pozyskiwałeś w poprzednim roku podatkowym swoje przychody lub dochody, a program na tej podstawie zasugeruje, z jakiego druku PIT powinieneś skorzystać.

Jak wygląda liczbowe rozliczenie deklaracji PIT-37?

Kiedy już wypełnisz wszystkie podstawowe pola związane z rozliczeniem na druku PIT-37, będziesz mógł przystąpić do wpisywania wartości liczbowych. W tym celu należy wcześniej przygotować sobie wszystkie druki informacji podatkowych, np. PIT-11, jakie uzyskaliśmy od płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Na ich podstawie będziemy kolejno wpisywać wartości przychodów i kosztów ich uzyskania, wysokość opłaconych przez cały rok zaliczek na PIT oraz składek na ubezpieczenia społeczne do ZUS.

Pamiętajmy, że podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w PIT-37 jest dochód podatnika, tj. różnica pomiędzy przychodem a kosztem jego uzyskania. Wpisać musisz tylko dane z informacji podatkowej do PIT-37, a program automatycznie przeliczy podstawę opodatkowania - dla indywidualnego podatnika albo dla małżonków czy osoby samotnie wychowującej dziecko, a później na preferencyjnych lub standardowych zasadach wyliczy wysokość podatku należnego fiskusowi, zgodnie z jedną z dwóch stawek:

 • 18 proc. minus kwota zmniejszająca podatek dla dochodu poniżej 85 528 zł,
 • 15 395,04 zł + 32 proc. nadwyżki ponad 85 528 zł dla dochodu powyżej pierwszego progu skali podatkowej.

Do tego możesz zmniejszyć podstawę opodatkowania, korzystając z przynależnej ci kwoty wolnej od podatku:

 • 1188 zł - dla dochodu w wysokości do 6600 zł,
 • 1188 zł pomniejszone o kwotę równą: 631,98 zł × (podstawa obliczenia podatku – 6 600 zł) ÷ 4 400 zł - dla dochodu w wysokości wyższej niż 6600 zł i niższej niż 11 000 zł,
 • 556,02 zł - dla dochodu powyżej 11 000 zł, ale nie większego niż 85 528 zł,
 • 556,02 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556,02 zł × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł - dla dochodu powyżej 85 528 zł.

Jeśli spóźniłeś się ze złożeniem PIT-37 - sprawdź, jak sporządzić korektę

Zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych deklaracja podatkowa PIT-37 powinna zostać złożona do urzędu skarbowego w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego. Jeśli termin ten przypada na dzień wolny od pracy, ulega wydłużeniu do kolejnego dnia roboczego, w tym przypadku do 2 maja. Co jednak, jeśli podatnik z różnych powodów spóźnił się ze złożeniem swojej deklaracji PIT-37? Jak w takim wypadku może wyglądać korekta PIT-37?

Główne cechy druku PIT-37 - dla kogo będzie dobry?

Każdy polski rezydent podatkowy musi rozliczyć się z urzędem skarbowym i złożyć deklarację PIT. Podatnicy wybierają odpowiedni dla siebie druk, kierując się przy tym wybraną lub narzuconą im metodą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz źródłem pozyskiwania przychodów w poprzednim roku podatkowym. Kiedy wybiorą PIT-37? Dla kogo jest przeznaczona właściwie ta najbardziej popularna deklaracja podatkowa?

Czy na druku PIT-37 można się rozliczyć wspólnie z małżonkiem?

Deklaracja PIT-37 wybierana jest przez pracowników etatowych, emerytów, rencistów, jak i stypendystów czy osoby pozyskujące świadczenia z ZUS, dla rozliczenia rocznego z urzędem skarbowym. To bardzo popularny druk. Sprawdzimy, czy małżonkowie mogą złożyć łączny PIT na druku PIT-37. Dowiesz się również z naszego artykułu, jakie warunki musisz spełnić, aby mieć w ogóle możliwość złożyć wspólny PIT.

Korekta PIT-37 w przypadku złożenia po terminie

Zeznania podatkowe roczne polskich podatników powinny uwzględniać wszystkie źródła przychodów, opodatkowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Jeśli podatnik pomyli się w składaniu zeznania, może naprawić swój błąd i w wielu przypadkach uniknąć odpowiedzialności karno-skarbowej, jeśli posłuży się korektą. Jednym z najbardziej popularnych formularzy podatkowych w Polsce jest PIT-37. On również podlega poprawie za pomocą korekty. Czy jednak korekta PIT-37 złożona po terminie rozliczenia, czyli po 30 kwietnia danego roku podatkowego, będzie skuteczna dla podatnika?

Kto korzysta z deklaracji PIT-37?

PIT-37 jest deklaracją bardzo popularną wśród polskich podatników. To jeden z dwóch formularzy podatkowych rocznych, który służy jako deklaracja PIT dla osób pozyskujących w poprzednim roku podatkowym dochód opodatkowane według dwustopniowej skali podatkowej. Przeczytaj nasz poradnik, aby dowiedzieć się, kto wypełnić powinien PIT37 i tym samym rozliczyć się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

Kto rozlicza się na PIT-37, a kto na PIT-36?

Rozliczenie PIT składane co roku przez polskich rezydentów podatkowych, musi być wypełnione na odpowiednim formularzu PIT. Druki podatkowe odpowiadają konkretnym metodom i źródłom opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jedną z najbardziej popularnych metod, według której oblicza się i odprowadza podatek PIT do urzędu skarbowego, jest skala podatkowa. Dla niej przeznaczone są dwa formularze: PIT-36 i PIT-37. Kiedy i dla kogo dany formularz będzie miał swoje zastosowanie?