Kto rozlicza się na PIT-37, a kto na PIT-36?

Pobierz formularz w formacie PDF

Rozliczenie PIT składane co roku przez polskich rezydentów podatkowych, musi być wypełnione na odpowiednim formularzu PIT. Druki podatkowe odpowiadają konkretnym metodom i źródłom opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jedną z najbardziej popularnych metod, według której oblicza się i odprowadza podatek PIT do urzędu skarbowego, jest skala podatkowa. Dla niej przeznaczone są dwa formularze: PIT-36 i PIT-37. Kiedy i dla kogo dany formularz będzie miał swoje zastosowanie?

 

Na czym polega skala podatkowa?

Opodatkowanie na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej - 18 i 32 proc., polega na naliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych lub samego podatku od kwoty dochodu. Podstawą opodatkowania jest tu bowiem różnica pomiędzy kwotą uzyskanego przychodu, a kosztu jego uzyskania. Podatek dochodowy w ramach skali podatkowej wylicza się na następujących zasadach:

 • 18 proc. minus kwota zmniejszająca podatek 556,02 zł dla dochodu do 85 528 zł,
 • 14 839, 02 zł + 32 proc. nadwyżki ponad 85 528 zł dla dochodu powyżej pierwszego progu skali podatkowej.

W deklaracjach PIT podatnicy mogą obniżyć zobowiązanie wobec fiskusa z zastosowaniem licznych ulg i preferencji podatkowych, m.in. złożyć rozliczenie wspólnie ze współmałżonkiem, na jednym druku PIT, lub z wykorzystaniem statusu osoby samotnie wychowującej dziecko. Można stosować ulgę na dziecko, ulgę rehabilitacyjną i wiele innych, jeśli podatnik spełnia wszelkie warunki do ich zastosowania. Każdy podatnik rozliczający się według skali podatkowej będzie mógł zastosować kwotę wolną od podatku, która obecnie wynosi 3091 zł.

Formularze podatkowe dla skali podatkowej

Wszyscy podatnicy, którzy rozliczają się z fiskusem za pośrednictwem skali podatkowej, składają swoje PITy w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego, we właściwym według miejsca zamieszkania urzędzie skarbowym. Do wyboru mają dwa druki podatkowe: PIT-36 lub PIT-37. Generalnie PIT-37 wypełniają podatnicy, którzy pozyskiwali dochody w poprzednim roku podatkowym za pośrednictwem płatnika, zaś PIT-36 będzie przeznaczony dla osób samodzielnie zobowiązanych do odprowadzania podatku lub zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od swoich dochodów.

Dla kogo PIT-37?

Według przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, obowiązek rozliczenia swoich dochodów w ramach formularza PIT-37 będą mieli podatnicy, którzy:

 • wyłącznie za pośrednictwem płatnika uzyskali przychody ze źródeł położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegające opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, tj. w szczególności z tytułu: wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy (w tym spółdzielczego stosunku pracy) oraz pracy nakładczej, emerytur lub rent krajowych (w tym rent strukturalnych, rent socjalnych), świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych, należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, stypendiów, przychodów z działalności wykonywanej osobiście (m.in. z umów zlecenia, kontraktów menedżerskich, zasiadania w radach nadzorczych, pełnienia obowiązków społecznych, działalności sportowej), przychodów z praw autorskich i innych praw majątkowych, świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, należności za pracę przysługujących tymczasowo aresztowanym oraz skazanym, należności z umowy aktywizacyjnej,
 • nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej,
 • nie są obowiązani doliczać do uzyskanych dochodów małoletnich dzieci,
 • nie obniżają dochodów o straty z lat ubiegłych.

Dla kogo PIT-36?

Deklarację PIT-36 wypełniają podatnicy, którzy:

 • uzyskiwali dochody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub z tytułu zawarcia umowy o podobnym charakterze;
 • stosowali kredyt podatkowy, w związku z rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej;
 • byli zobowiązani do doliczenia nieopłacanych wcześniej zaliczek na podatek, w związku ze stosowaniem kredytu podatkowego;
 • prowadziły działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane przy zastosowaniu skali podatkowej;
 • sprzedali nieruchomość wybudowaną lub nabytą w latach 2007-2008;
 • osiągali dochody za granicą lub ze źródeł położonych za granicą od płatnika, który nie ma obowiązku rozliczać zaliczek na podatek z tytułu tego zatrudnienia w Rzeczypospolitej;
 • posiadali źródła przychodów opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, od których płatnik w ciągu roku podatkowego nie miał obowiązku odprowadzania zaliczek;
 • byli zobowiązani do doliczenia do swoich dochodów wynagrodzenia uzyskanego przez małoletnie dzieci.

Najczęściej PIT-37 wypełniany jest przez pracowników, emerytów i rencistów, zaś PIT-36 przez osoby prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną skalą podatkową.

Kto korzysta z deklaracji PIT-37?

PIT-37 jest deklaracją bardzo popularną wśród polskich podatników. To jeden z dwóch formularzy podatkowych rocznych, który służy jako deklaracja PIT dla osób pozyskujących w poprzednim roku podatkowym dochód opodatkowane według dwustopniowej skali podatkowej. Przeczytaj nasz poradnik, aby dowiedzieć się, kto wypełnić powinien PIT37 i tym samym rozliczyć się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

Korekta PIT-37 w przypadku złożenia po terminie

Zeznania podatkowe roczne polskich podatników powinny uwzględniać wszystkie źródła przychodów, opodatkowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Jeśli podatnik pomyli się w składaniu zeznania, może naprawić swój błąd i w wielu przypadkach uniknąć odpowiedzialności karno-skarbowej, jeśli posłuży się korektą. Jednym z najbardziej popularnych formularzy podatkowych w Polsce jest PIT-37. On również podlega poprawie za pomocą korekty. Czy jednak korekta PIT-37 złożona po terminie rozliczenia, czyli po 30 kwietnia danego roku podatkowego, będzie skuteczna dla podatnika?

PIT-37 jako e-deklaracja w programie PIT online

PIT online to program komputerowy dostępny dla każdego internauty. Wystarczy, że masz komputer z dostępem do sieci internetowej, aby móc wypełnić i wysłać do fiskusa swoje rozliczenie roczne. E-deklaracja podatkowa nie wymaga podpisu elektronicznego, ponieważ weryfikacja tożsamości podatnika dokonywana jest na podstawie kwoty przychodu z poprzedniego roku podatkowego. Sprawdź z nami, jak wypełnić deklarację PIT-37 w trybie online i natychmiast wysłać ją pocztą elektroniczną do urzędu skarbowego, wywiązując się jednocześnie ze zobowiązania wobec fiskusa.

PIT-37 - jak wypełnić papierowy formularz?

Deklaracja podatkowa PIT-37 może być z powodzeniem wypełniana online albo też podatnik może wybrać dla siebie formularz papierowy tego samego rodzaju. Oba są przez fiskusa traktowane na równi względem siebie. Jeśli jesteś zdecydowany na to, aby PIT-37 wypełnić na papierowym druku, przeczytaj nasz artykuł, a dowiesz się, jak tego dokonać zgodnie z przepisami aktualnej ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych.

PIT-37 w postaci rocznego rozliczenia jako e-deklaracja

Popularnym formularzem podatkowym PIT jest rozliczenie roczne PIT-37. Jest ono adresowane do tych wszystkich podatników, którzy rozliczają się z fiskusem na zasadach ogólnych, co przekłada się na stosowanie skali podatkowej dla wykazania rocznego podatku należnego fiskusowi. PIT-37 można składać w formie tradycyjnej, czyli jako papierowy formularz, albo jako formularz elektroniczny. Jak powinna być składana e-deklaracja podatkowa PIT-37? Tego wszystkiego dowiesz się z naszego tekstu. Dzięki temu bez trudu złożysz swój PIT-37 w formie e-deklaracji i dopełnisz tym samym swojego obowiązku wobec fiskusa w sposób nowoczesny i wygodny.

PIT-37 - wszystkie tajemnice formularza

Formularze PIT są dopasowane do konkretnych metod opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz źródła pozyskiwania przychodów przez podatnika. Warto podkreślić, że popularne druki podatkowe PIT-37 przeznaczone są w przeważającej większości przypadków dla podatników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Jeśli i ty wypełniasz taki druk, na pewno zainteresuje cię niniejszy poradnik, jak prawidłowo rozliczać się z fiskusem z wykorzystaniem druku PIT-37 i o czym koniecznie trzeba przy tym pamiętać?