Kto korzysta z deklaracji PIT-37?

Pobierz formularz w formacie PDF

PIT-37 jest deklaracją bardzo popularną wśród polskich podatników. To jeden z dwóch formularzy podatkowych rocznych, który służy jako deklaracja PIT dla osób pozyskujących w poprzednim roku podatkowym dochód opodatkowane według dwustopniowej skali podatkowej. Przeczytaj nasz poradnik, aby dowiedzieć się, kto wypełnić powinien PIT37 i tym samym rozliczyć się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

Przeznaczenie druku PIT-37

Jeśli pozyskiwałeś w poprzednim roku podatkowym dochody za pośrednictwem płatnika, czyli sam nie obliczałeś ani nie odprowadzałeś do urzędu skarbowego regularnych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, a twoje dochody są opodatkowane według skali podatkowej, PIT-37 będzie najprawdopodobniej odpowiednim drukiem dla ciebie. Innymi słowy, PIT-37 wypełniają ci podatnicy, którzy w poprzednim roku pozyskiwali dochody za pośrednictwem płatnika, opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej. Skala ta uwzględnia dwie stawki - 18 i 32 proc., zaś podatek obliczany jest od podstawy opodatkowania, jaką stanowi twój dochód, czyli różnica pomiędzy przychodem a kosztem jego uzyskania.

Podatek oblicza się według zasady:

 • 18 proc. minus kwota zmniejszająca podatek dla dochodu poniżej 85 528 zł,
 • 15 395,04 zł + 32 proc. nadwyżki ponad 85 528 zł dla dochodu powyżej pierwszego progu skali podatkowej.

Możesz dodatkowo obniżyć swoje zobowiązanie wobec fiskusa, jeśli skorzystasz z przysługującej ci kwoty wolnej od podatku. Obecnie jest ona uzależniona od wysokości dochodu podatnika i wynosić może:

 • 1188 zł - dla dochodu w wysokości do 6600 zł,
 • 1188 zł pomniejszone o kwotę równą: 631,98 zł × (podstawa obliczenia podatku – 6 600 zł) ÷ 4 400 zł - dla dochodu w wysokości wyższej niż 6600 zł i niższej niż 11 000 zł,
 • 556,02 zł - dla dochodu powyżej 11 000 zł, ale nie większego niż 85 528 zł,
 • 556,02 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556,02 zł × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł - dla dochodu powyżej 85 528 zł.

Grupy podatników uprawnione do PIT-37

Wskazanie, że podatnik pozyskujący dochody za pośrednictwem płatnika, opodatkowane skalą podatkową, rozlicza się na druku PIT-37 dla wielu z was będzie niejasne. Dlatego prezentujemy podstawowe grupy podatników, którzy rzeczywiście przy rozliczaniu się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych będą wybierali na rozliczenie PIT-37. Zalicza się do nich:

 • pracowników - podatników wykonujących pracę zawodową na podstawie umowy o pracę, stosunku służbowego, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej.
 • emerytów i rencistów - pobierających świadczenie za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • stypendystów - pobierających m.in. stypendia socjalne na uczelniach wyższych oraz inne stypendia,
 • osób wykonujących działalność osobiście,
 • osób pobierających wynagrodzenie z tytułu zawartej umowy aktywizacyjnej,
 • świadczeniobiorców ZUS - pobierających zasiłki i świadczenia przedemerytalne, zasiłki pieniężne innego rodzaju,
 • świadczeniobiorców pobierających pieniądze z Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • członków rolniczej spółdzielni produkcyjnej - pobierających należności w związku z pełnioną funkcją,
 • świadczeniobiorców pobierających korzyści materialne w związku z realizacją praw autorskich,
 • więźniów - pobierających wynagrodzenia za pracę osób tymczasowo aresztowanych lub skazanych.

Wszyscy ci podatnicy składają w urzędzie skarbowym swoją deklarację roczną z wykorzystaniem druku PIT-37. Wyjątkiem od reguły jest sytuacja, w której osoba zaliczana do jednej z powyższych grup rozlicza się ze współmałżonkiem, który pozyskiwał dochody samodzielnie, bez pośrednictwa płatnika oraz gdy podatnik zobowiązany jest do doliczenia w swojej deklaracji podatkowej dochodów uzyskiwanych przez małoletnie dzieci pozostające pod jego opieką. Wtedy konieczne jest rozliczenie się z fiskusem na podstawie druku PIT-36.

Deklarację PIT-37 składa się w trybie online, listownie lub tradycyjnie, odwiedzając urząd skarbowy, w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego.

PIT-37 można złożyć jako wspólne rozliczenie ze współmałżonkiem czy jako deklarację osoby samotnie wychowującej dziecko.

Korekta PIT-37 w przypadku złożenia po terminie

Zeznania podatkowe roczne polskich podatników powinny uwzględniać wszystkie źródła przychodów, opodatkowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Jeśli podatnik pomyli się w składaniu zeznania, może naprawić swój błąd i w wielu przypadkach uniknąć odpowiedzialności karno-skarbowej, jeśli posłuży się korektą. Jednym z najbardziej popularnych formularzy podatkowych w Polsce jest PIT-37. On również podlega poprawie za pomocą korekty. Czy jednak korekta PIT-37 złożona po terminie rozliczenia, czyli po 30 kwietnia danego roku podatkowego, będzie skuteczna dla podatnika?

PIT-37 jako e-deklaracja w programie PIT online

PIT online to program komputerowy dostępny dla każdego internauty. Wystarczy, że masz komputer z dostępem do sieci internetowej, aby móc wypełnić i wysłać do fiskusa swoje rozliczenie roczne. E-deklaracja podatkowa nie wymaga podpisu elektronicznego, ponieważ weryfikacja tożsamości podatnika dokonywana jest na podstawie kwoty przychodu z poprzedniego roku podatkowego. Sprawdź z nami, jak wypełnić deklarację PIT-37 w trybie online i natychmiast wysłać ją pocztą elektroniczną do urzędu skarbowego, wywiązując się jednocześnie ze zobowiązania wobec fiskusa.

Jeśli spóźniłeś się ze złożeniem PIT-37 - sprawdź, jak sporządzić korektę

Zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych deklaracja podatkowa PIT-37 powinna zostać złożona do urzędu skarbowego w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego. Jeśli termin ten przypada na dzień wolny od pracy, ulega wydłużeniu do kolejnego dnia roboczego, w tym przypadku do 2 maja. Co jednak, jeśli podatnik z różnych powodów spóźnił się ze złożeniem swojej deklaracji PIT-37? Jak w takim wypadku może wyglądać korekta PIT-37?

Kto rozlicza się na PIT-37, a kto na PIT-36?

Rozliczenie PIT składane co roku przez polskich rezydentów podatkowych, musi być wypełnione na odpowiednim formularzu PIT. Druki podatkowe odpowiadają konkretnym metodom i źródłom opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jedną z najbardziej popularnych metod, według której oblicza się i odprowadza podatek PIT do urzędu skarbowego, jest skala podatkowa. Dla niej przeznaczone są dwa formularze: PIT-36 i PIT-37. Kiedy i dla kogo dany formularz będzie miał swoje zastosowanie?

PIT-37 - jak wypełnić papierowy formularz?

Deklaracja podatkowa PIT-37 może być z powodzeniem wypełniana online albo też podatnik może wybrać dla siebie formularz papierowy tego samego rodzaju. Oba są przez fiskusa traktowane na równi względem siebie. Jeśli jesteś zdecydowany na to, aby PIT-37 wypełnić na papierowym druku, przeczytaj nasz artykuł, a dowiesz się, jak tego dokonać zgodnie z przepisami aktualnej ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych.

PIT-37 w postaci rocznego rozliczenia jako e-deklaracja

Popularnym formularzem podatkowym PIT jest rozliczenie roczne PIT-37. Jest ono adresowane do tych wszystkich podatników, którzy rozliczają się z fiskusem na zasadach ogólnych, co przekłada się na stosowanie skali podatkowej dla wykazania rocznego podatku należnego fiskusowi. PIT-37 można składać w formie tradycyjnej, czyli jako papierowy formularz, albo jako formularz elektroniczny. Jak powinna być składana e-deklaracja podatkowa PIT-37? Tego wszystkiego dowiesz się z naszego tekstu. Dzięki temu bez trudu złożysz swój PIT-37 w formie e-deklaracji i dopełnisz tym samym swojego obowiązku wobec fiskusa w sposób nowoczesny i wygodny.