Korekta PIT-37 w przypadku złożenia po terminie

Pobierz formularz w formacie PDF

Zeznania podatkowe roczne polskich podatników powinny uwzględniać wszystkie źródła przychodów, opodatkowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Jeśli podatnik pomyli się w składaniu zeznania, może naprawić swój błąd i w wielu przypadkach uniknąć odpowiedzialności karno-skarbowej, jeśli posłuży się korektą. Jednym z najbardziej popularnych formularzy podatkowych w Polsce jest PIT-37. On również podlega poprawie za pomocą korekty. Czy jednak korekta PIT-37 złożona po terminie rozliczenia, czyli po 30 kwietnia danego roku podatkowego, będzie skuteczna dla podatnika?

 

Podstawy rozliczania się na druku PIT-37

Deklaracja podatkowa PIT-37 przeznaczona jest dla wszystkich podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym pozyskiwali przychody opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej - 18 i 32 proc., za pośrednictwem płatnika. Oznacza to, że PIT-37 wypełniają podatnicy, którzy nie byli zobowiązani samodzielnie do obliczania i odprowadzania do urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Podstawą opodatkowania jest przy tym dochód podatnika, czyli różnica pomiędzy przychodem a kosztem jego uzyskania. Podatek oblicza się według zasady:

  • 18 proc. minus kwota zmniejszająca podatek 556,02 zł dla dochodu do 85 528 zł,
  • 14 839, 02 zł + 32 proc. nadwyżki ponad 85 528 zł dla dochodu powyżej pierwszego progu skali podatkowej.

Oprócz tego podatnik może obniżyć podatek należny fiskusowi lub podstawę opodatkowania podatkiem PIT dzięki kwocie wolnej od podatku, albo preferencjom i ulgom podatkowym. PIT-37 można bowiem złożyć wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko, dzięki czemu podatek należny fiskusowi jest obliczany od połowy łącznych dochodów małżonków czy sumy dochodów rodzica i dziecka, ale w podwójnej wysokości.

Deklaracja PIT-37 powinna trafić do urzędu skarbowego w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego. Niedotrzymanie tego terminu spowoduje, że podatnik zostanie obciążony odsetkami karnymi za opóźnienie w uiszczeniu podatku należnego fiskusowi.

Kiedy obowiązuje korekta?

Podatnik, który zauważy, że przy wypełnianiu swojej deklaracji podatkowej rocznej, np. na druku PIT-37 popełnił błąd, polegający między innymi na tym, że nie ujął jednego ze źródeł przychodów, lub nie zastosował przysługującej mu ulgi podatkowej, może skorzystać z prawa do korekty. Dzięki temu uniknie odpowiedzialności karno-skarbowej, ponieważ błędy w PIT mogą generować powstanie niedoszacowanej podstawy opodatkowania oraz zaniżenie należności wobec fiskusa.

Korekta PIT-37 pozwoli na poprawę wszelkich błędów w deklaracji rocznej. Nie trzeba jej składać, gdy popełnione w formularzu PIT błędy są tzw. mniejszej wagi, np. są to literówki. Mogą je poprawić sami urzędnicy, o ile nie pociągną one zmian w wysokości zobowiązania podatkowego.

Prawo do korekty PIT-37 obowiązuje przez 5 kolejnych lat podatkowych, licząc od końca roku, w którym złożono pierwotne zeznanie roczne w urzędzie skarbowym. Jeśli rozliczenia Pity za rok 2016 zostaną złożone niepoprawnie, można w stosunku do nich złożyć do Urzędu Skarbowego korektę do końca 2022 roku. Podatnik może w dowolnym momencie wysłać korektę zeznania PIT-37, ale jeśli dokona tego jeszcze w terminie rozliczenia, wtedy nie zapłaci żadnych odsetek karnych.

Wypełniając korektę zeznania rocznego na druku PIT-37, należy zaznaczyć, że jest to korekta, a nie złożenie zeznania. Służy do tego jedno z pierwszych pól w formularzu rocznym.

Jeśli podatnik z różnych powodów spóźni się ze złożeniem rozliczenia rocznego PIT-37 w terminie, czyli do 30 kwietnia danego roku podatkowego, nie będzie to równoznaczne z brakiem możliwości posłużenia się korektą. Korekta pozwala na naprawienie wszystkich błędów w formularzach podatkowych. Trzeba jednak liczyć się w takiej sytuacji z nałożeniem na podatnika odsetek za zaległość podatkową, jeśli okaże się, że korekta wymusi zapłatę wyższego podatku należnego fiskusowi przez podatnika.

PIT-37 jako e-deklaracja w programie PIT online

PIT online to program komputerowy dostępny dla każdego internauty. Wystarczy, że masz komputer z dostępem do sieci internetowej, aby móc wypełnić i wysłać do fiskusa swoje rozliczenie roczne. E-deklaracja podatkowa nie wymaga podpisu elektronicznego, ponieważ weryfikacja tożsamości podatnika dokonywana jest na podstawie kwoty przychodu z poprzedniego roku podatkowego. Sprawdź z nami, jak wypełnić deklarację PIT-37 w trybie online i natychmiast wysłać ją pocztą elektroniczną do urzędu skarbowego, wywiązując się jednocześnie ze zobowiązania wobec fiskusa.

Jeśli spóźniłeś się ze złożeniem PIT-37 - sprawdź, jak sporządzić korektę

Zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych deklaracja podatkowa PIT-37 powinna zostać złożona do urzędu skarbowego w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego. Jeśli termin ten przypada na dzień wolny od pracy, ulega wydłużeniu do kolejnego dnia roboczego, w tym przypadku do 2 maja. Co jednak, jeśli podatnik z różnych powodów spóźnił się ze złożeniem swojej deklaracji PIT-37? Jak w takim wypadku może wyglądać korekta PIT-37?

Główne cechy druku PIT-37 - dla kogo będzie dobry?

Każdy polski rezydent podatkowy musi rozliczyć się z urzędem skarbowym i złożyć deklarację PIT. Podatnicy wybierają odpowiedni dla siebie druk, kierując się przy tym wybraną lub narzuconą im metodą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz źródłem pozyskiwania przychodów w poprzednim roku podatkowym. Kiedy wybiorą PIT-37? Dla kogo jest przeznaczona właściwie ta najbardziej popularna deklaracja podatkowa?

Kto korzysta z deklaracji PIT-37?

PIT-37 jest deklaracją bardzo popularną wśród polskich podatników. To jeden z dwóch formularzy podatkowych rocznych, który służy jako deklaracja PIT dla osób pozyskujących w poprzednim roku podatkowym dochód opodatkowane według dwustopniowej skali podatkowej. Przeczytaj nasz poradnik, aby dowiedzieć się, kto wypełnić powinien PIT37 i tym samym rozliczyć się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

Kto rozlicza się na PIT-37, a kto na PIT-36?

Rozliczenie PIT składane co roku przez polskich rezydentów podatkowych, musi być wypełnione na odpowiednim formularzu PIT. Druki podatkowe odpowiadają konkretnym metodom i źródłom opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jedną z najbardziej popularnych metod, według której oblicza się i odprowadza podatek PIT do urzędu skarbowego, jest skala podatkowa. Dla niej przeznaczone są dwa formularze: PIT-36 i PIT-37. Kiedy i dla kogo dany formularz będzie miał swoje zastosowanie?

PIT-37 - jak wypełnić papierowy formularz?

Deklaracja podatkowa PIT-37 może być z powodzeniem wypełniana online albo też podatnik może wybrać dla siebie formularz papierowy tego samego rodzaju. Oba są przez fiskusa traktowane na równi względem siebie. Jeśli jesteś zdecydowany na to, aby PIT-37 wypełnić na papierowym druku, przeczytaj nasz artykuł, a dowiesz się, jak tego dokonać zgodnie z przepisami aktualnej ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych.