Jakie załączniki można składać razem z PIT-37?

Pobierz formularz w formacie PDF

Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej i w poprzednim roku podatkowym pozyskiwały przychody opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej 18 i 32 proc., za pośrednictwem płatnika, będą zobowiązane do tego, aby zestawienie podatkowe złożyć fiskusowi z wykorzystaniem druku PIT-37. Wraz z tym rozliczeniem rocznym można składać wiele załączników, które umożliwiają korzystanie z ulg i odliczeń podatkowych rocznych. Czy załącznik jest wówczas niezbędny? Jakie załączniki można i trzeba składać razem z deklaracją podatkową roczną PIT-37?

 

Zastosowanie PIT-37 w praktyce

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku, każdy polski rezydent podatkowy powinien rozliczyć się z urzędem skarbowym w odpowiednim terminie ze swoich przychodów lub dochodów opodatkowanych podatkiem PIT. Do rozliczeń służą odpowiednie druki podatkowe, wśród których ważne miejsce zajmuje popularny PIT-37, który powinien trafić do właściwego względem miejsca zamieszkania podatnika urzędu skarbowego w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego. Posługują się nim podatnicy, którzy pozyskiwali dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej - 18 i 32 proc., za pośrednictwem płatnika. Oznacza to, że osoby te nie były zobowiązane do obliczania i odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych do urzędu skarbowego, tylko obowiązek ten wypełniali w ich imieniu płatnicy, np. pracodawca czy świadczeniodawca, w przypadku emerytów i rencistów.

Podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dla zeznania podatkowego rocznego PIT-37 jest dochód podatnika, czyli różnica pomiędzy przychodem a kosztem jego uzyskania.

Formularze PIT-37 będą składane w urzędzie skarbowym przez podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym tylko za pośrednictwem płatnika uzyskiwali przychody, ze źródeł znajdujących się w granicach Rzeczypospolitej Polskiej, podlegające opodatkowaniu na ogólnych zasadach, skalą podatkową, z tytułu m.in.:

 • wynagrodzenia ze stosunku pracy, pracy nakładczej i stosunku służbowego,
 • emerytur i rent krajowych,
 • świadczeń przedemerytalnych,
 • zasiłków przedemerytalnych,
 • należności przysługujących w związku z członkowstwem w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną,
 • zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,
 • stypendiów,
 • przychodów z działalności wykonywanej osobiście,
 • przychodów z praw autorskich i innych praw majątkowych,
 • świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • należności za pracę przysługujących tymczasowo aresztowanym oraz skazanym,
 • należności z umowy aktywizacyjnej.

Dodatkowo osoby wypełniające PIT-37 w poprzednim roku podatkowym nie mogły prowadzić pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na zasadach ogólnych, według skali podatkowej. PIT-36 zamiast deklaracji PIT-37 wypełnią zaś podatnicy, którzy co prawda pozyskiwali dochody za pośrednictwem płatnika, opodatkowane na zasadach ogólnych, ale jednocześnie są obowiązani doliczyć do nich wypracowane przez małoletnie dzieci dochody, które nie są przez nie rozliczane na indywidualnym druku PIT. PIT-37 nie umożliwia obniżenie dochodów podatnika o straty z lat ubiegłych.

Załączniki do PIT-37

Deklaracja PIT-37 może zostać złożona na preferencyjnych zasadach, łącznie ze współmałżonkiem lub jako rozliczenie osoby samotnie wychowującej dziecko. Stwarza ona również możliwość legalnej optymalizacji podatkowej poprzez zastosowanie licznych ulg i preferencji, np. ulgi na dziecko, rehabilitacyjnej czy darowizny. Jeśli podatnik rzeczywiście z nich korzysta, musi liczyć się z możliwością składania obowiązkowo do deklaracji podatkowej rocznej określonych załączników. Służą one przede wszystkim do wykazywania ulg podatkowych.

Wśród możliwych do wypełniania załączników wymienia się między innymi:

 • Załącznik PIT/D – służący do odliczeń z tytułu wydatków poniesionych na przykład na spłatę odsetek od kredytu mieszkaniowego, zaciągniętego latach 2002-2006.
 • Załącznik PIT-2K - oświadczenie o wysokości wydatków, poniesionych przez podatnika na inwestycje, mające na celu zaspokojenie jego potrzeb mieszkaniowych. Złożenie takiego załącznika jest konieczne do skorzystania z ulgi odsetkowej.
 • Załącznik PIT/M – informacja o dochodach małoletnich dzieci podlegających w roku podatkowym łącznemu opodatkowaniu z dochodem rodziców.
 • Załącznik PIT/O – przeznaczony dla podatników korzystających z odliczeń od dochodu lub od podatku, z wyjątkiem odliczeń wydatków mieszkaniowych.

Do kiedy należy składać PIT-37?

Podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym pozyskiwali przychody wyłącznie za pośrednictwem płatnika, opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej, powinni rozliczyć się z fiskusem z wykorzystaniem deklaracji PIT-37. Do kiedy takie rozliczenie PIT podatnika musi trafić do właściwego względem jego miejsca zamieszkania urzędu skarbowego? Jakie obowiązują terminy składania zeznań podatkowych rocznych i czy są one zależne od wybranej przez podatnika formy rozliczenia - osobiście, pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej?

Jakie ulgi podatkowe można rozliczyć w PIT-37?

PIT-37 jest deklaracją podatkową dedykowaną tym osobom, które w poprzednim roku podatkowym pozyskiwały dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej 18 i 32 proc., za pośrednictwem płatnika. Oznacza to, że podatnicy nie byli zobowiązani sami odprowadzać podatku i zaliczek podatkowych do urzędu skarbowego. Ta deklaracja podatkowa stwarza szerokie możliwości do tego, aby wykorzystać w praktyce ulgi podatkowe. Jak złożyć roczny PIT z ulgą i jakie ulgi znajdują swoje zastosowanie w PIT-37?

Możliwe załączniki PIT do druku PIT-37

Deklaracja podatkowa PIT-37 stwarza szerokie możliwości podatnikom do korzystania z licznych ulg i preferencji podatkowych. Druk PIT-37 można złożyć jako rozliczenie PIT roczne podatnika, a jeśli korzystał on z ulg w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, albo pozyskiwał ponadto dochody z innych, szczególnych źródeł, może być zobowiązany do tego, aby złożyć załączniki PIT. Jakie załączniki można składać w parze z PIT-37?

Jak powinno się sporządzić korektę zestawienia PIT-37?

Podatnicy rozliczający się ze swoich przychodów lub dochodów z wykorzystaniem formularzy PIT mają prawo do ich korekty. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku umożliwia korektę zawsze, chyba że zostało już wszczęte postępowanie wyjaśniające lub kontrola. Wówczas przedmiotem korekty nie może być kwestia kontrolowana przez fiskusa. Podatnicy PIT mają aż 5 lat na skorygowanie deklaracji. Jak powinna wyglądać korekta deklaracji podatkowej PIT-37 w praktyce? Czy należy ją złożyć na takim samym druku podatkowym jak pierwotną deklarację, czyli PIT-37?

PIT-37 z ulgą rodzinną na jedno dziecko

Jedną z najbardziej popularnych w Polsce ulg podatkowych, z których polscy rezydenci podatkowi korzystają w swoich deklaracjach podatkowych PITy, jest ulga na dziecko. Taka ulga rodzinna może być rozliczona przez podatnika już wówczas, kiedy przynajmniej jeden dzień w ciągu poprzedniego roku podatkowego sprawował opiekę nad dzieckiem. Taka ulga może być rozliczona między innymi w deklaracjach PIT-37. Jak tego dokonać, jeśli ma być ona zastosowana w związku z wychowywaniem jednego dziecka w rodzinie?

PIT-37 - rozliczenie roczne i korekta

Wszyscy podatnicy w Polsce, którzy w poprzednim roku podatkowym pozyskiwali dochody za pośrednictwem płatnika opodatkowane na zasadach ogólnych według dwustopniowej progresywnej skali podatkowej (18 i 32 procent - przyp. red.), wypełniają swoje podatkowe rozliczenie roczne na druku PIT-37. Jeśli popełnią błąd formalny, który rzutuje zwłaszcza na finalną wysokość zobowiązania podatkowego, powinni nie czekając na wezwanie ze strony fiskusa, dokonać korekty PIT. Korekta składana jest na takim samym druku podatkowym. Jak poprawnie wypełnić rozliczenie roczne PIT-37 oraz ewentualnie jego korektę?