Jak powinno się sporządzić korektę zestawienia PIT-37?

Pobierz formularz w formacie PDF

Podatnicy rozliczający się ze swoich przychodów lub dochodów z wykorzystaniem formularzy PIT mają prawo do ich korekty. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku umożliwia korektę zawsze, chyba że zostało już wszczęte postępowanie wyjaśniające lub kontrola. Wówczas przedmiotem korekty nie może być kwestia kontrolowana przez fiskusa. Podatnicy PIT mają aż 5 lat na skorygowanie deklaracji. Jak powinna wyglądać korekta deklaracji podatkowej PIT-37 w praktyce? Czy należy ją złożyć na takim samym druku podatkowym jak pierwotną deklarację, czyli PIT-37?

 

Dla kogo PIT-37?

Z wykorzystaniem formularza PIT-37 rozliczają się podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym pozyskiwali wyłącznie za pośrednictwem płatnika przychody opodatkowane za pomocą dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej - 18 i 32 procent. Powinni oni za podstawę opodatkowania podatkiem PIT przyjąć swój dochód uzyskany w poprzednim roku, czyli różnicę pomiędzy przychodem a kosztem jego uzyskania. W PIT-37 można skorzystać z licznych ulg i preferencji podatkowych, np. ze wspólnego rozliczenia ze współmałżonkiem lub w charakterze osoby samotnie wychowującej dziecko.

Podstawowa deklaracja PIT-37 powinna trafić do urzędu skarbowego właściwego względem miejsca zamieszkania podatnika w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego, z oznaczeniem, że jest to „złożenie deklaracji” podatkowej, a nie jej korekta. Można się przy tym posłużyć papierowym formularzem podatkowym i zanieść go osobiście do urzędu skarbowego, albo wysłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Inną opcją jest wysłanie deklaracji PIT-37 online, za pośrednictwem programu do sporządzania e-deklaracji podatkowych rocznych.

Prawo do korekty

Każdy podatnik rozliczający się na druku PIT-37 może poddać go korekcie, która sporządzana powinna być zawsze wtedy, gdy podatnik zauważy, że popełnił błąd w rozliczeniu pierwotnym. Nie trzeba jedynie poprawiać błędów mniejszej wagi, np. literówek, które nie mają wpływu na wysokość zobowiązania wobec fiskusa.

Korekta PIT-37 pozwoli na poprawę wszelkich błędów w deklaracji rocznej, ale nie tylko. Można dzięki niej ująć zapomnianą ulgę podatkową.

Podatnik, który zorientuje się, że w swoim pierwotnym rozliczeniu na druku PIT-37 popełnił błąd, powinien go naprawić niezwłocznie, korzystając z prawa do złożenia korekty PIT. Prawo do korekty PIT przysługuje wyłącznie wtedy, gdy podatnik rozlicza się samodzielnie lub na preferencyjnych zasadach, wraz z małżonkiem czy jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Korekty nie składa się, jeśli rozliczenie następuje za pośrednictwem płatnika podatku dochodowego. Korektę można złożyć w okresie 5 kolejnych lat podatkowych, licząc od końca roku, w którym złożono pierwotne zeznanie roczne w urzędzie skarbowym. Jeśli podatnik zechce skorygować rozliczenia PIT za rok 2016, ma na to czas do końca 2022 roku.

Jak dokonać korekty PIT-37?

Chcąc skorzystać z prawa do korekty rozliczenia rocznego, podatnik powinien wypełnić taki sam druk, jak pierwotnie - PIT-37 dla podatników pozyskujących przychody za pośrednictwem płatnika. Na papierowym formularzu PIT-37 albo w elektronicznej deklaracji PIT-37 należy przy tym oznaczyć, że jest to korekta. Służy do tego jedno z pierwszych pól w formularzu rocznym. Obecnie nie trzeba uzasadniać przyczyn korekty deklaracji podatkowej, co jeszcze do niedawna było obowiązkowe dla podatnika, ponieważ w przeciwnym wypadku korekta była uznawana za nieważną.

Następnie podatnik wypełnia swoją deklarację poprawnie, korzystając z danych finansowych zawartych w posiadanych przez niego informacjach podatkowych: PIT-11 czy PIT-40A od organów emerytalnych i rentowych. W deklaracji PIT-37 wpisuje się wysokość zastosowanych kosztów uzyskania przychodów. Można skorzystać w PIT-37 z licznych ulg i preferencji podatkowych. Między innymi istnieje szansa na odliczenie kwoty wolnej od podatku, której wysokość zależy od 2017 roku od wysokości dochodów, jakie w ciągu roku podatkowego uzyskał podatnik. W PIT-37 składanym jako korekta, można wpisać wybrane, właściwe dla podatnika ulgi podatkowe, w tym ulgę na dziecko, ulgę internetową, ulgę rehabilitacyjną czy ulgę na darowiznę, w zależności od tego, czy podatnik ma do takich ulg prawo.

Jakie załączniki można składać razem z PIT-37?

Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej i w poprzednim roku podatkowym pozyskiwały przychody opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej 18 i 32 proc., za pośrednictwem płatnika, będą zobowiązane do tego, aby zestawienie podatkowe złożyć fiskusowi z wykorzystaniem druku PIT-37. Wraz z tym rozliczeniem rocznym można składać wiele załączników, które umożliwiają korzystanie z ulg i odliczeń podatkowych rocznych. Czy załącznik jest wówczas niezbędny? Jakie załączniki można i trzeba składać razem z deklaracją podatkową roczną PIT-37?

Do kiedy należy składać PIT-37?

Podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym pozyskiwali przychody wyłącznie za pośrednictwem płatnika, opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej, powinni rozliczyć się z fiskusem z wykorzystaniem deklaracji PIT-37. Do kiedy takie rozliczenie PIT podatnika musi trafić do właściwego względem jego miejsca zamieszkania urzędu skarbowego? Jakie obowiązują terminy składania zeznań podatkowych rocznych i czy są one zależne od wybranej przez podatnika formy rozliczenia - osobiście, pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej?

Jakie ulgi podatkowe można rozliczyć w PIT-37?

PIT-37 jest deklaracją podatkową dedykowaną tym osobom, które w poprzednim roku podatkowym pozyskiwały dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej 18 i 32 proc., za pośrednictwem płatnika. Oznacza to, że podatnicy nie byli zobowiązani sami odprowadzać podatku i zaliczek podatkowych do urzędu skarbowego. Ta deklaracja podatkowa stwarza szerokie możliwości do tego, aby wykorzystać w praktyce ulgi podatkowe. Jak złożyć roczny PIT z ulgą i jakie ulgi znajdują swoje zastosowanie w PIT-37?

PIT-37 z ulgą rodzinną na jedno dziecko

Jedną z najbardziej popularnych w Polsce ulg podatkowych, z których polscy rezydenci podatkowi korzystają w swoich deklaracjach podatkowych PITy, jest ulga na dziecko. Taka ulga rodzinna może być rozliczona przez podatnika już wówczas, kiedy przynajmniej jeden dzień w ciągu poprzedniego roku podatkowego sprawował opiekę nad dzieckiem. Taka ulga może być rozliczona między innymi w deklaracjach PIT-37. Jak tego dokonać, jeśli ma być ona zastosowana w związku z wychowywaniem jednego dziecka w rodzinie?

PIT-37 - rozliczenie roczne i korekta

Wszyscy podatnicy w Polsce, którzy w poprzednim roku podatkowym pozyskiwali dochody za pośrednictwem płatnika opodatkowane na zasadach ogólnych według dwustopniowej progresywnej skali podatkowej (18 i 32 procent - przyp. red.), wypełniają swoje podatkowe rozliczenie roczne na druku PIT-37. Jeśli popełnią błąd formalny, który rzutuje zwłaszcza na finalną wysokość zobowiązania podatkowego, powinni nie czekając na wezwanie ze strony fiskusa, dokonać korekty PIT. Korekta składana jest na takim samym druku podatkowym. Jak poprawnie wypełnić rozliczenie roczne PIT-37 oraz ewentualnie jego korektę?

PIT-37 - najczęściej składany PIT: tajemnice formularza

Jesteś pracownikiem etatowym lub zleceniobiorcą? A może pobierasz rentę lub emeryturę oraz podobne świadczenia z ZUS? W takich przypadkach będziesz rozliczał się z urzędem skarbowym z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych z wykorzystaniem deklaracji PIT-37. Ten formularz PIT zaliczany jest do najbardziej popularnych druków podatkowych w Polsce. Jak go wypełnić i jakie informacje należy w nim podać, aby został złożony skutecznie na ręce fiskusa?