Główne cechy druku PIT-37 - dla kogo będzie dobry?

Pobierz formularz w formacie PDF

Każdy polski rezydent podatkowy musi rozliczyć się z urzędem skarbowym i złożyć deklarację PIT. Podatnicy wybierają odpowiedni dla siebie druk, kierując się przy tym wybraną lub narzuconą im metodą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz źródłem pozyskiwania przychodów w poprzednim roku podatkowym. Kiedy wybiorą PIT-37? Dla kogo jest przeznaczona właściwie ta najbardziej popularna deklaracja podatkowa?

 

Dla kogo PIT-37?

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku PIT-37 mamy do czynienia z deklaracją właściwą dla podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym pozyskiwali dochody za pośrednictwem płatnika (tylko i wyłącznie), opodatkowane skalą podatkową (18 i 32 proc. podatku dochodowego). PIT-37 wybierają więc ci wszyscy podatnicy, którzy sami nie byli w obowiązku obliczania i odprowadzania do urzędu skarbowego zaliczek na podatek PIT.

W ramach deklaracji PIT-37 rozliczają się obywatele Polski, którzy posykiwali dochody pochodzące z:

 • wynagrodzenia za pracę zawodową - pracę na etacie, wykonywaną w stosunku służbowym itp.,
 • emerytur i rent,
 • stypendiów,
 • wynagrodzenia z tytułu działalności wykonywanej osobiście,
 • wynagrodzenia z tytułu umowy aktywizacyjnej,
 • zasiłków i świadczeń przedemerytalnych wypłacanych przez ZUS
 • zasiłków pieniężnych wypłacanych również przez ZUS,
 • świadczeń z Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • należności, jakie podatnik pozyskiwał w związku z członkostwem w rolniczej spółdzielni produkcyjnej,
 • świadczenia w związku z realizacją praw autorskich,
 • wynagrodzenia za pracę osób tymczasowo aresztowanych lub skazanych.

Główne cechy formularza PIT-37

Deklaracja podatkowa PIT-37 pozwala na rozliczenie się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Na pierwszej stronie podatnik wpisuje swój numer identyfikacji podatkowej, który dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które nie są podatnikami podatku VAT, będzie numerem PESEL. Następnie podaje dane osobowe i adresowe swoje oraz nazwę i adres urzędu skarbowego. Oznacza rok, za który się rozlicza i tryb rozliczenia - indywidualnie, ze współmałżonkiem albo jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Trzeba także wskazać, czy jest to główna deklaracja podatkowa czy może jej korekta.

W przypadku PIT-37 podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest dochód podatnika, czyli różnica pomiędzy sumą przychodów a kosztów ich uzyskania. Podatek oblicza się przy tym według dwóch, progresywnych stawek:

 • 18 proc. minus kwota zmniejszająca podatek dla dochodu poniżej 85 528 zł,
 • 15 395,04 zł + 32 proc. nadwyżki ponad 85 528 zł dla dochodu powyżej pierwszego progu skali podatkowej.

Do tego każdy podatnik wypełniający PIT-37 ma możliwość zmniejszenia podstawy opodatkowania dzięki kwocie wolnej od podatku, której wysokość zależna jest od kwoty dochodu. Wynosić może ona:

 • 1188 zł - dla dochodu w wysokości do 6600 zł,
 • 1188 zł pomniejszone o kwotę równą: 631,98 zł × (podstawa obliczenia podatku – 6 600 zł) ÷ 4 400 zł - dla dochodu w wysokości wyższej niż 6600 zł i niższej niż 11 000 zł,
 • 556,02 zł - dla dochodu powyżej 11 000 zł, ale nie większego niż 85 528 zł,
 • 556,02 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556,02 zł × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł - dla dochodu powyżej 85 528 zł.

W deklaracji podatkowej PIT-37 istnieją szerokie możliwości zastosowania ulg podatkowych. Podatnik może dzięki nim zmniejszyć swoje zobowiązanie podatkowe wobec fiskusa. Do zastosowania są między innymi:

 • ulga na dziecko, nazywana również ulgą prorodzinną i rodzinną,
 • ulga rehabilitacyjna, przysługująca osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom z tytułu rehabilitacji i kosztów przystosowania przestrzeni domowej do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 • ulga na leki - jako element ulgi rehabilitacyjnej,
 • ulga na darowiznę - na rzecz innych osób, kościoła, związku wyznaniowego,
 • ulga dla honorowych krwiodawców,
 • ulga odsetkowa,
 • ulga internetowa - w ograniczonym zakresie.

PIT-37 można złożyć jako wspólne rozliczenie ze współmałżonkiem czy jako deklarację osoby samotnie wychowującej dziecko, przez co także optymalizuje się wysokość podatku należnego do urzędu skarbowego. Takie zeznanie roczne musi trafić do urzędu w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego.

Czy na druku PIT-37 można się rozliczyć wspólnie z małżonkiem?

Deklaracja PIT-37 wybierana jest przez pracowników etatowych, emerytów, rencistów, jak i stypendystów czy osoby pozyskujące świadczenia z ZUS, dla rozliczenia rocznego z urzędem skarbowym. To bardzo popularny druk. Sprawdzimy, czy małżonkowie mogą złożyć łączny PIT na druku PIT-37. Dowiesz się również z naszego artykułu, jakie warunki musisz spełnić, aby mieć w ogóle możliwość złożyć wspólny PIT.

Pytania o PIT-37 - jak wypełnić, do kiedy złożyć?

Masz obowiązek rozliczyć się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych z wykorzystaniem formularza PIT-37? Sprawdź z nami, jakie terminy na składanie takich zeznań rocznych PITy cię obowiązują i w jaki sposób powinieneś wypełnić wszystkie przeznaczone dla ciebie pola formularza podatkowego.

Formularz PIT-37 - aktualne informacje, przewodnik po druku

Formularze PIT zawsze powinny być dobierane przez podatników pod kątem ich źródeł opodatkowania oraz metody naliczania podatku dochodowego należnego fiskusowi. Przedstawiamy skrócony poradnik dotyczący popularnego druku PIT-37. Z naszego artykułu dowiesz się: kto jest uprawniony do rozliczania się z fiskusem z wykorzystaniem deklaracji PIT-37? Co jest w jej przypadku podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Jaki numer identyfikacji podatkowej powinno się wpisać na druku PIT-37? W jakim terminie trzeba złożyć w urzędzie skarbowym PIT-37 i w jaki sposób?

Jeśli spóźniłeś się ze złożeniem PIT-37 - sprawdź, jak sporządzić korektę

Zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych deklaracja podatkowa PIT-37 powinna zostać złożona do urzędu skarbowego w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego. Jeśli termin ten przypada na dzień wolny od pracy, ulega wydłużeniu do kolejnego dnia roboczego, w tym przypadku do 2 maja. Co jednak, jeśli podatnik z różnych powodów spóźnił się ze złożeniem swojej deklaracji PIT-37? Jak w takim wypadku może wyglądać korekta PIT-37?

PIT-37 jako e-deklaracja w programie PIT online

PIT online to program komputerowy dostępny dla każdego internauty. Wystarczy, że masz komputer z dostępem do sieci internetowej, aby móc wypełnić i wysłać do fiskusa swoje rozliczenie roczne. E-deklaracja podatkowa nie wymaga podpisu elektronicznego, ponieważ weryfikacja tożsamości podatnika dokonywana jest na podstawie kwoty przychodu z poprzedniego roku podatkowego. Sprawdź z nami, jak wypełnić deklarację PIT-37 w trybie online i natychmiast wysłać ją pocztą elektroniczną do urzędu skarbowego, wywiązując się jednocześnie ze zobowiązania wobec fiskusa.

Korekta PIT-37 w przypadku złożenia po terminie

Zeznania podatkowe roczne polskich podatników powinny uwzględniać wszystkie źródła przychodów, opodatkowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Jeśli podatnik pomyli się w składaniu zeznania, może naprawić swój błąd i w wielu przypadkach uniknąć odpowiedzialności karno-skarbowej, jeśli posłuży się korektą. Jednym z najbardziej popularnych formularzy podatkowych w Polsce jest PIT-37. On również podlega poprawie za pomocą korekty. Czy jednak korekta PIT-37 złożona po terminie rozliczenia, czyli po 30 kwietnia danego roku podatkowego, będzie skuteczna dla podatnika?