Formularz PIT-37 - aktualne informacje, przewodnik po druku

Pobierz formularz w formacie PDF

Formularze PIT zawsze powinny być dobierane przez podatników pod kątem ich źródeł opodatkowania oraz metody naliczania podatku dochodowego należnego fiskusowi. Przedstawiamy skrócony poradnik dotyczący popularnego druku PIT-37. Z naszego artykułu dowiesz się: kto jest uprawniony do rozliczania się z fiskusem z wykorzystaniem deklaracji PIT-37? Co jest w jej przypadku podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Jaki numer identyfikacji podatkowej powinno się wpisać na druku PIT-37? W jakim terminie trzeba złożyć w urzędzie skarbowym PIT-37 i w jaki sposób?

 

Dla kogo PIT-37?

Z deklaracji PIT-37 skorzystasz wówczas, gdy w poprzednim roku podatkowym pozyskiwałeś dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej - 18 i 32 proc., ale wyłącznie za pośrednictwem płatnika. Oznacza to, że PIT-37 na własne rozliczenie roczne powinni wybrać wszyscy podatnicy, którzy nie byli zobowiązani do obliczania i odprowadzania do urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych samodzielnie, a opodatkowani byli skalą podatkową.

Między innymi w PIT-37 można rozliczyć dochody, które pozyskałeś w poprzednim roku podatkowym z:

 • wynagrodzenia z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę, umowy o pracę nakładczą czy na podstawie stosunku służbowego i spółdzielczego stosunku pracy,
 • rent i emerytur,
 • świadczeń i zasiłków przedemerytalnych,
 • stypendiów,
 • zasiłków pieniężnych z ZUS,
 • świadczeń z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • należności z tytułu bycia członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej,
 • działalności wykonywanej osobiście,
 • praw autorskich i innych praw majątkowych,
 • umowy aktywizacyjnej,
 • pracy tymczasowo aresztowanych lub skazanych.

Podstawa opodatkowania

W przypadku deklaracji PIT-37 twoją podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, od której będziesz obliczał podatek należny fiskusowi, będzie twój dochód. Rozumiany jest on w świetle obowiązującego prawa podatkowego jako różnica pomiędzy uzyskanym w ciągu roku podatkowego przychodem, a kosztem jego uzyskania.

Podatek dochodowy w ramach PIT-37 wylicza się na następujących zasadach:

 • 18 proc. minus kwota zmniejszająca podatek,
 • 15 395,04 zł + 32 proc. nadwyżki ponad 85 528 zł dla dochodu powyżej pierwszego progu skali podatkowej.

Kwota zmniejszająca podatek w 2017 roku zależna jest od wysokości dochodu pozyskanego przez ciebie w poprzednim roku. Może ona wynieść:

 • 1188 zł - w przypadku dochodu w wysokości do 6600 zł,
 • 1188 zł pomniejszone o kwotę równą: 631,98 zł × (podstawa obliczenia podatku – 6 600 zł) ÷ 4 400 zł - w przypadku dochodu w wysokości wyższej niż 6600 zł i niższej niż 11 000 zł,
 • 556,02 zł - w przypadku dochodu powyżej 11 000 zł, ale nie większego niż 85 528 zł,
 • 556,02 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556,02 zł × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł - w przypadku dochodu powyżej 85 528 zł.

Numer identyfikacji podatkowej

Jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, która uprawniona jest do rozliczania się z wykorzystaniem druku PIT-37, powinieneś w nim podać numer identyfikacji podatkowej, który w tym przypadku jest numerem PESEL, nie zaś numerem NIP.

Jak i kiedy złożyć PIT-37?

Deklaracja PIT-37 powinna trafić do właściwego względem twojego miejsca zamieszkania urzędu skarbowego w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego. Jeśli data ta przypada na dzień wolny od pracy, termin graniczny na złożenie rozliczenia jest przesuwany na kolejny dzień roboczy, czyli 2 maja. PIT-37 można złożyć osobiście, na papierowym druku własnoręcznie podpisany, wysyłając go listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub posługując się e-deklaracją podatkową PIT-37.

Czy dochody z umowy o dzieło mogę rozliczyć na PIT-37?

Zatrudnienie w polskich firmach często jest realizowane z pominięciem umowy o pracę. W ten sposób pracodawca może sporo zaoszczędzić. Niejednokrotnie zleca więc wykonanie pewnych prac na podstawie umów o dzieło. Jak takie dochody powinny być rozliczane z fiskusem i czy deklaracja podatkowa PIT-37 będzie odpowiednia dla ich wykazania w zeznaniu rocznym z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych? Tego wszystkiego dowiesz się z naszego artykułu. Zapraszamy do lektury.

Czym dokładnie różni się PIT-37 od PIT-36?

Podatnik rozliczający się z fiskusem na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej 18 i 32 procent, powinien składać zestawienie PIT na druku PIT-36 lub z wykorzystaniem PIT-37. Jakie różnice występują pomiędzy tymi formularzami i dla kogo przeznaczone jest rozliczenie roczne PIT-37, a kto wypełnia PIT-36?

Czy samodzielne wypełnienie PIT-37 jest trudne?

PIT-37 to popularny formularz podatkowy, który wypełniasz, jeśli w poprzednim roku podatkowym pozyskiwałeś dochody opodatkowane na zasadach właściwych dla skali podatkowej, czyli opodatkowania ogólnego z dwiema progresywnymi stawkami - 18 i 32 proc., ale dochody wypłacane miałeś za pośrednictwem płatnika. Nie ma przy tym znaczenia, kto właściwie był płatnikiem. Jeśli nie obliczałeś i nie odprowadzałeś do urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, deklaracja PIT-37 będzie dla ciebie najprawdopodobniej odpowiednim wyborem. Pozostaje tylko kwestia jej wypełnienia. Nie jest to trudne, zwłaszcza przy skorzystaniu z aplikacji online lub programu komputerowego wyposażonych w kreatora rozliczania PIT. Jak samodzielnie wypełnić PIT-37?

Pytania o PIT-37 - jak wypełnić, do kiedy złożyć?

Masz obowiązek rozliczyć się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych z wykorzystaniem formularza PIT-37? Sprawdź z nami, jakie terminy na składanie takich zeznań rocznych PITy cię obowiązują i w jaki sposób powinieneś wypełnić wszystkie przeznaczone dla ciebie pola formularza podatkowego.

Czy na druku PIT-37 można się rozliczyć wspólnie z małżonkiem?

Deklaracja PIT-37 wybierana jest przez pracowników etatowych, emerytów, rencistów, jak i stypendystów czy osoby pozyskujące świadczenia z ZUS, dla rozliczenia rocznego z urzędem skarbowym. To bardzo popularny druk. Sprawdzimy, czy małżonkowie mogą złożyć łączny PIT na druku PIT-37. Dowiesz się również z naszego artykułu, jakie warunki musisz spełnić, aby mieć w ogóle możliwość złożyć wspólny PIT.

Główne cechy druku PIT-37 - dla kogo będzie dobry?

Każdy polski rezydent podatkowy musi rozliczyć się z urzędem skarbowym i złożyć deklarację PIT. Podatnicy wybierają odpowiedni dla siebie druk, kierując się przy tym wybraną lub narzuconą im metodą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz źródłem pozyskiwania przychodów w poprzednim roku podatkowym. Kiedy wybiorą PIT-37? Dla kogo jest przeznaczona właściwie ta najbardziej popularna deklaracja podatkowa?