Pobierz program PITy 2016

Ponad 5 mln
prawidłowo rozliczonych podatników

 • kreator pit
 • podpowiedzi przy wypełnianiu
 • autoweryfikacja

PIT-37 - jak wypełnić papierowy formularz?

Pobierz formularz w formacie PDF

Deklaracja podatkowa PIT-37 może być z powodzeniem wypełniana online albo też podatnik może wybrać dla siebie formularz papierowy tego samego rodzaju. Oba są przez fiskusa traktowane na równi względem siebie. Jeśli jesteś zdecydowany na to, aby PIT-37 wypełnić na papierowym druku, przeczytaj nasz artykuł, a dowiesz się, jak tego dokonać zgodnie z przepisami aktualnej ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Pierwsze kroki

Masz już w ręku aktualny, pobrany z programu online druk PIT-37 lub wzięty z urzędu skarbowego formularz? Możesz usiąść wygodnie przy biurku i rozpocząć jego wypełnianie. Po pierwsze w lewym górnym rogu na pierwszej stronie formularza musisz wskazać swój identyfikator podatkowy. Będzie to w PIT-37 PESEL podatnika. Dwa pola na wpisanie identyfikatora podatkowego znalazły się nieprzypadkowo w PIT-37. Jako że formularz ten możesz złożyć wraz ze współmałżonkiem, jako wspólne rozliczenie na preferencyjnych zasadach, drugie pole jest dla żony bądź męża.

W polu numer 5. deklaracji wpisujesz rok podatkowy, za który rozliczasz się z fiskusem. Jeśli składasz deklarację do 2 maja 2017 roku, w tym miejscu wpiszesz rok 2016. Kolejne pole przeznaczone jest na określenie (zaznaczasz odpowiedni punkt krzyżykiem), czy rozliczasz się:

 • indywidualnie,
 • wspólnie z małżonkiem,
 • w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Części formularza PIT-37

Deklaracja podatkowa PIT-37 podzielona jest na kilka części, oznaczonych literami od A do L. W każdej trzeba podać pożądane przez fiskusa informacje niezbędne do rozliczenia:

 • część A - miejsce i cel składania zeznania - wpisujesz tu urząd, do którego kierujesz swoją deklarację oraz cel złożenia formularza, tj. złożenie zeznania lub korekta zeznania.
 • część B - dane identyfikujące podatnika i twój aktualny adres, m.in. podajesz tu swoje imię i nazwisko, datę urodzenia, kraj, województwo, powiat, gminę, ulicę, numer domu i lokalu czy miejscowość zamieszkania, wraz z kodem pocztowym i oznaczeniem swojej poczty. Jeśli rozliczasz się ze współmałżonkiem to jest tu dla niego miejsce na podanie takich samych pod względem typu danych.
 • część C - dochody i straty ze źródeł przychodów, z podziałem na dochody i straty podatnika oraz dochody i straty małżonka. Wpisuje się tutaj należności pochodzące z pracy zawodowej, stosunku służbowego, stosunku spółdzielczego, z pracy nakładczej, zasiłki pieniężne z ZUS, emerytury, renty, krajowe świadczenia, przychody lub straty z praw autorskich i pokrewnych lub z działalności wykonywanej osobiście i wszelkie inne źródła. Informacje niezbędne do wypełnienia tej części znajdziesz m.in. w PIT-11.
 • część D - odliczenia od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne, dochodu po odliczeniu składek, odliczenia od dochodu wykazane w części B załącznika PIT/O, ulgę odsetkową wykazaną w części B.1. załącznika PIT/D, odliczenia od dochodu wydatków mieszkaniowych, dochód po odliczeniach.
 • część E - obliczenie podatku, a podstawą jest tutaj twój dochód, czyli różnica pomiędzy przychodem a kosztem jego uzyskania.
 • część F - odliczenia od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne, odliczenia wykazane w części C załącznika PIT/O, oraz odliczenia od podatku wydatków mieszkaniowych, wykazane w części C.2. załącznika PIT/D.
 • część G - obliczenie zobowiązania podatkowego należnego fiskusowi; ujmujesz tutaj podatek należny, sumę zaliczek pobranych przez płatników oraz różnicę pomiędzy podatkiem należnym a sumą zaliczek pobranych przez płatników (niedopłatę). Wpisuje się tu także różnicę pomiędzy sumą zaliczek pobranych przez płatników a podatkiem należnym (nadpłatę).
 • część H - informacja o dochodach lub przychodach wykazywanych na podstawie art. 45 ust. 3c ustawy o PIT.
 • część I - przekazanie 1 proc. podatku należnego fiskusowi na rzecz wybranej przez ciebie organizacji pożytku publicznego (OPP).
 • część J - umieszczasz tu informacje uzupełniające na temat przekazania 1 proc. podatku dla OPP.
 • część K - jeśli korzystasz w PIT-37 z ulg podatkowych, musisz to tu oznaczyć.
 • część L - oświadczenie i twój podpis, wraz ewentualnie z podpisem małżonka lub pełnomocnika podatnika.

Po wypełnieniu PIT-37 składasz go osobiście w urzędzie skarbowym lub wysyłasz pocztą - koniecznie listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego.

Kto rozlicza się na PIT-37, a kto na PIT-36?

Rozliczenie PIT składane co roku przez polskich rezydentów podatkowych, musi być wypełnione na odpowiednim formularzu PIT. Druki podatkowe odpowiadają konkretnym metodom i źródłom opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jedną z najbardziej popularnych metod, według której oblicza się i odprowadza podatek PIT do urzędu skarbowego, jest skala podatkowa. Dla niej przeznaczone są dwa formularze: PIT-36 i PIT-37. Kiedy i dla kogo dany formularz będzie miał swoje zastosowanie?

Kto korzysta z deklaracji PIT-37?

PIT-37 jest deklaracją bardzo popularną wśród polskich podatników. To jeden z dwóch formularzy podatkowych rocznych, który służy jako deklaracja PIT dla osób pozyskujących w poprzednim roku podatkowym dochód opodatkowane według dwustopniowej skali podatkowej. Przeczytaj nasz poradnik, aby dowiedzieć się, kto wypełnić powinien PIT37 i tym samym rozliczyć się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

Korekta PIT-37 w przypadku złożenia po terminie

Zeznania podatkowe roczne polskich podatników powinny uwzględniać wszystkie źródła przychodów, opodatkowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Jeśli podatnik pomyli się w składaniu zeznania, może naprawić swój błąd i w wielu przypadkach uniknąć odpowiedzialności karno-skarbowej, jeśli posłuży się korektą. Jednym z najbardziej popularnych formularzy podatkowych w Polsce jest PIT-37. On również podlega poprawie za pomocą korekty. Czy jednak korekta PIT-37 złożona po terminie rozliczenia, czyli po 30 kwietnia danego roku podatkowego, będzie skuteczna dla podatnika?