Pobierz program PITy 2017

Ponad 5 mln
prawidłowo rozliczonych podatników

 • kreator pit
 • podpowiedzi przy wypełnianiu
 • autoweryfikacja

Czy druk PIT-37 może być rozliczany przez pracownika na umowę o dzieło?

Pobierz formularz w formacie PDF

Uzyskując dochody z pracy zawodowej, niezależnie od tego, czy są one wynikiem realizacji obowiązków zawodowych ustalonych na mocy umowy o pracę, czy umowy cywilnoprawnej, polski rezydent podatkowy musi je rozliczyć z Urzędem Skarbowym, składając odpowiednie zeznanie Pit. Pracownicy etatowi składają swoje rozliczenie podatkowe na druku PIT-37. Należy powiedzieć, że PIT37 jest formularzem podatkowym, na którym rozlicza się dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej, które zostały pozyskane za pośrednictwem płatnika. Innymi słowy, podatnik nie był zobowiązany w ciągu roku podatkowego ani po jego zakończeniu do obliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, ani do opłacenia takiego podatku. PIT37 w pewnych przypadkach będzie mógł też być wykorzystany na zeznanie Pit w przypadku pozyskiwania dochodów w ramach umowy o dzieło.

Umowy cywilnoprawne

Na gruncie prawa cywilnego zawierane mogą być umowy cywilnoprawne, zawierane przez co najmniej dwie strony, np. pracownika i pracodawcę. Jedną z takich umów jest umowa o dzieło, nazywana również umową rezultatu. W ramach umowy o dzieło pracownik, czyli przyjmujący zlecenie, zobowiązuje się do wykonania w sposób należyty określonego w umowie dzieła, zaś pracodawca, czyli osoba zlecająca wykonanie dzieła, zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia w wysokości określonej w umowie.

Kwestie podatkowe w umowie o dzieło

W przypadku umowy o dzieło funkcję płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych spełnia pracodawca, czyli zlecający wykonanie danej pracy, w ramach umowy o dzieło. Płatnik ma obowiązek pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzenia przyjmującego wykonanie zlecenia, czyli pracownika. Pracownik w kolejnym roku podatkowym powinien uzyskać od pracodawcy informację podatkową PIT-11 na podstawie której rozlicza się z Urzędem Skarbowym.

 

W przypadku, gdy pracownik zawierający umowę o dzieło i uzyskujący z jej tytułu wynagrodzenie, nie będzie osiągał w poprzednim roku podatkowym dochodów o innym charakterze, powinien złożyć w Urzędzie Skarbowym rozliczenie Pit na druku PIT37.

Jeśli jednak obok umowy o dzieło podatnik osiąga dochody również prowadząc własną działalność gospodarczą, działalność wykonywaną osobiście, albo najem prywatny opodatkowany na zasadach ogólnych, według skali podatkowej, to w takim przypadku właściwym drukiem rozliczenia podatkowego będzie nie PIT-37, ale PIT-36, przeznaczony dla podatników uzyskujących dochody opodatkowane według skali podatkowej, ale bez pośrednictwa płatnika. Zarówno PIT37, jak i PIT36 są formularzami, które powinny zostać złożone we właściwym względem miejsca zamieszkania podatnika Urzędzie Skarbowym, w terminie do 20 kwietnia kolejnego roku podatkowego, następującego po roku rozliczenia. PIT37 stwarza możliwość skorzystania przez podatnika z możliwości obniżenia podstawy opodatkowania o koszty uzyskania przychodów. W przypadku umowy o dzieło, przychody wymienione w rozliczeniu PIT37 mogą zostać pomniejszone o koszty maksymalnej wysokości 50%, jeśli dotyczą one dzieł objętych prawem autorskim.

Podatek należny fiskusowi może zostać także pomniejszony dzięki zastosowaniu licznych ulg i preferencji podatkowych, w tym:

 • Wspólnego rozliczenia razem ze współmałżonkiem,
 • Rozliczenia jako osoba samotnie wychowująca dziecko,
 • Ulgi rehabilitacyjnej,
 • Ulgi na dziecko,
 • Ulgi internetowej,
 • Ulgi na darowiznę itp.

Opodatkowanie dochodów z umowy o dzieło

Fakt stosowania formularza PIT-37 w rozliczaniu dochodów uzyskanych dzięki zawartej umowie o dzieło wskazuje na to, że są one opodatkowane na zasadach ogólnych, z zastosowaniem dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej – 18 i 32%.

Podatek w formie ryczałtu w wysokości 18% zostanie pobrany przez płatnika podatku od wynagrodzenia z umowy o dzieło, jeśli jej wysokość nie przekraczała 200 zł miesięcznie od jednego płatnika. Dochody tego rodzaju w ogóle nie będą uwzględniane przez podatnika w deklaracji podatkowej PIT37. Płatnik podatku nie będzie też musiał ich wyszczególniać w PIT-11 pracownika.

W przypadku umów o dzieło opiewających na wyższą kwotę, płatnik podatku dochodowego ma obowiązek wystawić dla pracownika informację podatkową PIT-11 i zawrzeć w niej dane o wysokości osiągniętego w poprzednim roku podatkowym przychodu, o wysokość kosztów uzyskania przychodu, o wysokość zaliczek pobranych na podatek dochodowy, oraz o wysokość pobranych składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Słowa kluczowe

 • PIT-37 i rozliczenie podatkowe
 • Dla kogo PIT-37
 • Dla kogo PIT-37
 • PIT37 i umowa o dzieło
 • zeznanie Pit na druku PIT-37
 • zeznanie Pit na druku PIT37

Jak wypełnić pierwszą stronę Pit 37 z PITy 2015 Programem

Pierwsza część formularza Pit 37, czyli rozliczenia dla pracowników i zleceniobiorców, uzyskujących dochody za pośrednictwem płatnika, zawiera informacje dotyczące:

 • Część A – miejsca i celu składania zeznania podatkowego,
 • Część B – danych identyfikacyjnych podatnika i jego adresu zamieszkania.

Jeśli chcemy wypełnić formularz Pit 37 samodzielnie, możemy skorzystać z pomocy PITy 2015 Programu. Nasze rozliczenie pit 2015 zostanie wówczas na pewno właściwie wypełnione.

Czy PIT37 nadaje się dla emeryta - Program PITy 2015 dla emerytów

Pozyskiwanie w poprzednim roku podatkowym dochodów z tytułu świadczeń emerytalnych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) powoduje, że do końca lutego 2015 roku emeryt otrzymuje właśnie z ZUSu – druk PIT-40A. Ta sama roczna deklaracja 2015 emeryta trafia do właściwego względem jego miejsca zamieszkania Urzędu Skarbowego. Jeśli emeryt  nie chce samodzielnie rozliczyć się ze swoich dochodów emerytalnych, wystarczające będzie złożenie przez ZUS fiskusowi ww druku PIT-40A.

Wypełnij swój PIT-37 z Programem PITy 2015

Druk PIT-37 jest przeznaczony zarówno dla osób, które rozliczają się z podatku indywidualnie, jak i dla podatników, którzy składają rozliczenie roczne za 2015 rok ze współmałżonkiem oraz samotnych rodziców rozliczających podatki na zasadach preferencyjnych. Wszystkie te grupy podatników muszą spełniać następujące kryteria: posiadać miejsce zamieszkania w Polsce (decydujące o nieograniczonym obowiązku podatkowym) oraz posiadać przychody opodatkowane na zasadach ogólnych (z zastosowaniem skali podatkowej). Do tego rodzaju dochodów zaliczamy:

 • wynagrodzenia oraz inne przychody ze stosunku pracy, także spółdzielczego stosunku pracy, pracy nakładczej, należności z umowy aktywizacyjnej, chałupnictwa;
 • emerytury lub renty krajowe (także renty socjalne oraz strukturalne);
 • świadczenia emerytalne oraz zasiłki przedemerytalne;
 • zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego;
 • stypendia;
 • przychody z praw autorskich i innych praw majątkowych;
 • przychody z działalności wykonywanej osobiście (np. na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło, z tytułu kontraktów menedżerskich, a także zasiadania w radach nadzorczych, pełnienia obowiązków społecznych lub działalności sportowej).

Rozliczenie na druku PIT-37 - szczegółowe info

Jedną z najbardziej popularnych deklaracji podatkowych w Polsce jest druk PIT-37. Przeznaczony jest on dla podatników uzyskujących dochody za pośrednictwem płatnika, opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej. W praktyce, taki druk PIT jest przeznaczony dla pracowników, zleceniobiorców i innych podatników, którzy nie są zobowiązani do samodzielnego obliczenia i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. PIT-37 powinien trafić do właściwego względem miejsca zamieszkania podatnika Urzędu Skarbowego w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego. Podstawą wypełnienia takiego druku podatkowego będzie informacja podatkowa PIT-11 lub PIT-40, która przekazywana jest w dwóch egzemplarzach, po jednym dla podatnika i organu podatkowego, w terminie do końca lutego danego roku podatkowego.

Rozliczenie podatkowe

Druk PIT dla pracowników zakłada opodatkowanie ich dochodów za pomocą dwustopniowej skali podatkowej. Podstawą opodatkowania jest tu dochód podatnika, czyli przychód po pomniejszeniu go o koszty jego uzyskania. Podstawa opodatkowania lub sam podatek wyliczony dla fiskusa, mogą być pomniejszone z tytułu korzystania przez podatnika z licznych ulg i odliczeń podatkowych.

Kto składak PIT-37?

Zobowiązane do rozliczenia się na druku PIT-37 będą osoby, które uzyskały dochód opodatkowany na zasadach ogólnych, za pośrednictwem płatnika. Taki druk PIT w Urzędzie Skarbowym złożą podatnicy:

Zeznanie podatkowe w formie papierowej - różnice między PIT37 a PIT36

Zeznania podatkowe wypełniane najczęściej w Polsce to PIT-37 i PIT-36. Jeśli podatnicy płacą swoje podatki na zasadach ogólnych, według progresywnej, dwustopniowej skali podatkowej, jest pewne, że wypełnią w ramach rozliczenia rocznego Pity właśnie z wykorzystaniem tych dwóch wspominanych powyżej formularzy. Jakie są pomiędzy nimi różnice i kto właściwie wypełni PIT-37i PIT-36.

Najważniejsze informacje o PIT-37

Zeznanie podatkowe PIT-37 przeznaczone jest dla rezydentów podatkowych Rzeczypospolitej Polskiej, osób fizycznych, uzyskujących dochody za pośrednictwem płatnika, opodatkowane na zasadach ogólnych, według skali podatkowej. PIT-37 z reguły wypełniają pracownicy etatowi lub osoby podejmujące się pracy na rzecz pracodawcy na podstawie umów cywilnoprawnych. Podstawą skonstruowania zeznania podatkowego PIT-37 będzie informacja podatkowa przekazana przez pracodawcę lub płatnika zaliczek na podatek dochodowy – PIT-11 lub PIT-40. Zeznanie podatkowe PIT-37 wypełniają również emeryci i renciści, którzy decydują się na samodzielne rozliczenie podatkowe.

Można powiedzieć, że Pity na drukach PIT-37 wypełniają osoby fizyczne, które w ciągu roku podatkowego lub na koniec roku podatkowego nie miały obowiązku obliczania zaliczek na podatek bądź też kwoty należnego fiskusowi podatku dochodowego od osób fizycznych. Takie zobowiązanie wobec swoich podwładnych biorą na siebie płatnicy podatku PIT.

PIT-37 należy złożyć w Urzędzie Skarbowym w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego.

Na co zwrócić uwagę, wypełniając samodzielnie popularny formularz PIT 37

Pracownicy pracujący na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenie czy umowy o dzieło, rozliczają się z uzyskiwanych w danym roku podatkowym dochodów na formularzu Pit-37. Jest to z resztą jeden z najbardziej popularnych w Polsce formularzy Pity. Formularz PIT 37 przeznaczony jest dla wszystkich podatników w Polsce, którzy rozliczają się z fiskusem z dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej – 18 i 32%. Dochody te dodatkowo muszą być uzyskiwane przez podatników za pośrednictwem płatnika, czyli najczęściej po prostu pracodawcy. Oznacza to, że podatnik samodzielnie nie był zobowiązany do obliczania i odprowadzania w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych ani samego podatku dochodowego. Jak poprawnie wypełnić Pit-37 i nie narażać się na konieczność korekty zeznania podatkowego?

Dla kogo PIT-37?

Jak już zostało powiedziane, PIT-37 wypełniają pracownicy etatowi i wszyscy inni zatrudnieni podatnicy, którzy pozyskują dochody za pośrednictwem płatników. Formularz PIT 37 zobowiązani są złożyć w Urzędzie Skarbowym podatnicy, którzy: